Tạ ơn Đức Phật

Tạ ơn Đức Phật sanh ra

Cho toàn thế giới bài ca đạo tràng

Tạ ơn Đức Phật muôn vàn

Cho con biết được thiên đàng nơi đâu

Tạ ơn giáo lý thâm sâu

Mở đường giải thoát lo âu ưu phiền

Tạ ơn Đức Phật lời nguyền

Ra đi thành đạo ban truyền chúng sinh

Tạ ơn Đức Phật lời kinh

Chuyên cần tụng niệm tâm linh nhẹ nhàng

Tạ ơn Đức Phật Niết Bàn

Là nơi phải đến cho hàng chúng sinh

Tạ ơn Đức Phật hiển linh

Giúp người giác ngộ vô minh xa rời

Tạ ơn Đức Phật muôn đời

Giáo điều chánh lý tuyệt vời làm sao

Tạ ơn Đức Phật cầu giao

Cho toàn nhân loại biết sao tu hành

Tạ ơn Đức Phật đã dành

Tình thương cao cả tâm thành quy y

Những lời Ngài dạy khắc ghi

Từ bi gieo rắc sân si diệt trừ

An lạc sưu tầm

Các tin mới hơn