Tác bạch Tạ Pháp an cư

Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN – ngôi đưởng chủ hạ trường. Kính bạch hiện tiền Chư Tôn Đức, Hôm nay trước hoa đài trang nghiêm, trong bầu không khí của đạo tràng Hạ trường Diên Phúc – chùa Khuyến […]

Chi tiết →