Văn bản hướng dẫn thực hiện nếp văn minh trong việc tang

(PGVN)Để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu, nếp sống văn minh trong việc đưa tang, Ban TT HĐTS GHPGVN rất mong Quý Ban phổ biến sâu rộng tinh thần công văn này đến chư tôn đức tăng, ni trụ trì tự viện, đồng bào phật tử.
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————————
Số: 027/CV-HĐTS
V/v thực hiện nếp văn minh trong việc đưa tang
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2016
Kính gửi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được công văn số: 107/UBATGTQG ngày 09/3/2016 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, v/v chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường giao thông.
Việc thể hiện hiếu sự trong lễ tang là truyền thống văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên việc rải tiền vàng mã trên đường theo xe đưa tang không thực sự nên làm, không phù hợp với văn hóa Phật giáo và làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ và cao tốc. Nhằm tạo điều kiện cho gia đình Phật tử thể hiện hiếu sự theo truyền thống của Đạo Phật và của dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Quý Ban tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình Phật tử thực hiện nếp sống văn minh trong việc đưa tang:
1. Quý Ban Trị sự phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, chư Tôn đức trụ trì các Tự viện tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình Phật tử có người thân qua đời, trên đường đưa tang không rải tiền vàng mã, các đồng tiền lưu hành khác (tiền Việt Nam, các loại tiền của nước ngoài), hoặc bất cứ vật gì khác trên đường đưa tang, làm ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh môi trường, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.
2. Quý Ban Trị sự trao đổi với các Công ty Mai táng tại địa phương để tuyên truyền, vận động người thân của gia đình phật tử không rải tiền vàng mã trên đường đưa tang.
Để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu, nếp sống văn minh trong việc đưa tang, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN rất mong Quý Ban phổ biến sâu rộng tinh thần công văn này đến Chư tôn đức tăng, ni trụ trì tự viện, đồng bào phật tử.
Trân trọng kính chào.
 Nơi nhận:

– Như trên;
– BTGCP “thay b/c”;
– UB ATGTQG “để biết”
– UBMTTQVN, BTG/SNV các tỉnh, thành
“để hỗ trợ”;
– Lưu VP1,2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(đã ký)
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn