NỘI QUY ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ VIII (2016-2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN HOÀNG MAI

BAN TỔ CHỨC

———————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Số: 04-NQ/BTC Hoàng mai, ngày 10  tháng 08 năm 2016

 

NỘI QUY

ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI

NHIỆM KỲ VIII (2016-2021)

(ngày 26,27 tháng 11 năm 2016 – tức ngày 27,28/10/Bính thân)

 

 1. CÁC THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
 2. Đại biểu chính thức:
 • Toàn thể Tăng ni của 25 ngôi chùa đóng trên địa bàn quận Hoàng mai (theo danh sách đã lập gửi về Ban tổ chức Đại hội)
 • Đại diện Phật tử tiêu biểu của 25 chùa
 • Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam Thành phố Hà nội và chỉ đạo Đại hội;
 1. Đại biểu khách mời:
 • Đại diện các cơ quan chức năng của Thành phố, Quận uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các ban ngành chức năng quận Hoàng mai;
 • Đại diện lãnh đạo 14 phường trong toàn quận Hoàng mai;
 • Các Đại biểu Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Ban trị sự Phật giáo Hà nội, Ban trị sự Phật giáo 29 quận, huyện Thành phố Hà nội;
 • Các doanh nghiệp, thiện hữu tri thức,….

 

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 2. Đại biểu chính thức bình đẳng về các quyền hạn và nhiệm vụ trong Đại hội, trong thảo luận và biểu quyết;
 3. Chỉ có đại biểu chính thức mới được quyền phát biểu và biểu quyết trong Đại hội;
 4. Đại biểu chính thức muốn được phát biểu trước Đại hội phải đăng ký nội dung tại Đoàn Thư ký Đại hội để được sắp xếp thời gian, mỗi tham luận phát biểu không quá 05 phút;
 5. Các tham luận, ý kiến phát biểu của các Đại biểu; nếu thời gian của Đại hội không đáp ứng được thì có thể gửi bằng văn bản đến Thư ký ĐH để làm tài liệu tổng hợp bổ sung báo cáo coi như tham luận đã phát biểu tại ĐH;
 6. Trong các phiên họp, thảo luận tại hội trường và phòng họp, Đại biểu chỉ được phép sử dụng tài liệu do BTC ĐH gửi tới Đại biểu (có đóng dấu của BTS)
 7. Đại biểu thuộc đơn vị Ban hộ tự các Chùa phải cử trưởng đoàn để liên hệ với Ban Thư ký ĐH về những vấn đề cần thiết trong thời gian ĐH;
 8. Đại biểu vắng mặt trong ĐH phải có lý do, Trưởng đoàn phải thông báo cho Ban Thư ký ĐH để báo cáo kịp thời với Ban Kiểm soát ĐH;
 9. Các Đại biểu dự ĐH đều phải đeo phù hiệu ĐH; nếu là Tăng Ni đều phải mặc y hậu vàng đối với Tăng, y hậu Lam đối với Ni.
 10. Thời gian làm việc của ĐH:
 • Buổi chiều ngày 26/11/2016: Từ 14h – 17h.
 • Buổi sáng ngày 27/11/2016: Từ 7h30 – 11h30.

 

 • THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
  • Ban Chứng minh
  • Đoàn Chủ tịch
  • Ban Thư ký
  • Ban Kiểm soát
 1. Ban Chứng minh:

Do Ban tổ chức Đại hội cung thỉnh Chư tôn đức đại diện Ban thường trực Trị sự Phật giáo Việt nam Thành phố Hà nội.

 1. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên Ban trị sự, Ban tổ chức Đại hội đã được hiệp thương, và nhiệm vụ:

 • Chủ trì, phân công điều khiển các phiên họp trong ĐH;
 • Tổng kết các phiên họp và giải quyết các vấn đề phát sinh trong các phiên họp;
 • Lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu ĐH;

Trong thảo luận và biểu quyết, các thành viên trong Đoàn Chủ tịch có quyền hạn và nhiệm vụ như Đại biểu chính thức.

 1. Ban Thư ký:
 • Làm chức năng Thư ký tại các phiên họp của ĐH;
 • Ghi tất cả các ý kiến phát biểu của các Đại biểu tại ĐH;
 • Tiếp nhận, tập hợp những ý kiến viết thành văn bản của Đại biểu đã phát biểu hoặc chưa phát biểu;
 • Báo cáo cập nhật cho Đoàn Chủ tịch xem xét và giải quyết những ý kiến và những vấn đề phát sinh trong ĐH.
 1. Ban Kiểm soát Đại hội:

Do Đại hội thỉnh cử có nhiệm vụ:

 • Thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội;
 • Bố trí, sắp xếp hội trường, giữ gìn trật tự, ổn định trong các phiên họp của Đại hội;
 • Kiểm soát việc biểu quyết của các Đại biểu trong Đại hội.

*Lưu ý: Vì tính chất quan trọng và trang nghiêm, góp phần thành công viên mãn cho Đại hội, kính đề nghị quý vị Đại biểu hoan hỷ chấp hành theo đúng chương trình, nội quy làm việc của Đại hội để Đại hội đạt kết quả tốt.

 

Nơi gửi: T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
–          UBND quận Hoàng mai (để báo cáo)

–          MTTQ quận Hoàng mai (để báo cáo)

–          BTS Phật giáo Tp Hà nội (để báo cáo)

–          BTS Phật giáo Hoàng mai (để báo cáo)

–          BTC Đại hội(để thực hiện)

–          Các chùa trong toàn quận (để thực hiện)

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

  Đại đức: Thích Nguyên Thanh

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn