KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ 2016 – 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUẬN HOÀNG MAI

—————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Số:03-KH/BTC  

Hoàng mai, ngày 28  tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

 • Thực hiện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thông tư hướng dẫn số 292/TT HĐTS ngày 01/8/2016 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các Quận, Huyện, Thị, Thành phố trực thuộc Tỉnh, Thành nhiệm kỳ VIII (2016-2021).

 

Ban Trị sự Phật giáo Quận Hoàng mai xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 2. Mục đích:
 • Quán triệt tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt nam và Giáo hội Phật giáo Việt nam Thành phố Hà nội. Đại hội Phật giáo Quận Hoàng mai tổ chức theo tinh thần Hiến chương Giáo hội đề ra, cần đánh giá mọi mặt hoạt động Phật sự của Phật giáo Quận trong nhiệm kỳ 2012-2016;
 • Biểu dương thành tích tập thể và cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho phong trào Phật giáo Quận. Tổng kết những kinh nghiệm tốt, đúc rút bài học kinh nghiệm, thấy được những hạn chế trong quá trình triển khai công tác Phật sự tại địa phương trong thời gian qua;
 • Xây dựng chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự nhiệm kỳ mới theo tinh thần chỉ đạo của Giáo hội và Phật giáo Hà nội gắn với điều kiện thực tế phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại Quận nhà;
 1. Yêu cầu:
 • Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của Ban Trị sự Phật giáo Quận và các biện pháp thực hiện trong từng thời kỳ nhằm phát huy truyền thông “Đoàn kết hoà hợp, Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.
 • Củng cố và tăng cường thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo Quận nhiệm kỳ mới theo đúng Hiến chương Giáo hội và yêu cầu công tác Phật sự trong giai đoạn hiện nay;
 • Thông qua Đại hội để tuyên truyền và thông tin rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân Phật tử trong toàn quận về những hoạt động Phật sự của Ban Trị sự, động viên Tăng Ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào xã hội tại địa phương, làm tốt đời đẹp đạo góp phần xây dựng Phật giáo Quận Hoàng mai phát triển và Xây dựng Quận Hoàng mai ngày một văn minh giầu đẹp.

 

 1. NỘI DUNG:
 2. Thời gian, địa điểm:
 3. Thời gian: Đại hội tổ chức trong 02 ngày 26,27/11/2016 (tức ngày 27,28/10 năm Bính Thân)
 4. Địa điểm: Trung tâm Văn hoá phía Đông quận Hoàng Mai – số 2, ngõ 22, đường Khuyến Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 5. Số lượng đại biểu tham dự:
 • Đại biểu Tăng Ni trong quận (ĐB chính thức):                               70 ĐB
 • Phật tử tiêu biểu các Chùa:   80 ĐB
 • Đại biểu Phật giáo Trung ương và Thành hội:   10 ĐB
 • Đại biểu các cơ quan Thành phố, Lãnh đạo Quận, các phòng ban: 52 ĐB
 • Đại biểu Phật giáo các Quận, Huyện:   56 ĐB
 • Đại biểu lãnh đạo 14 phường:   56 ĐB
 • Phóng viên báo chí:                                                           10 người
 • Thành phần khác:    05 người
 • Tổng số:               339 ĐB

 

 1. Danh sách ban tổ chức:

*Cố vấn:

Thượng toạ Thích Thanh Phúc (chùa Triệu Khánh)

Thượng toạ Thích Thanh Bình (chùa Phúc Khánh)

Ni trưởng Thích Đàm Đạt (chùa Sở Thượng)

Ni trưởng Thích Đàm Kim (chùa Hoàng Mai)

Ni trưởng Thích Đàm Nhâm (chùa Linh Đường)

 

* Trưởng ban tổ chức:

– Đại đức Thích Nguyên Thanh

* Phó ban tổ chức:

Đại đức Thích An Hưng

Ni sư Thích Đàm Hiếu

 

* Thư ký – Kiểm soát:

– Đại đức Thích Đức Hải

– Đại đức Thích Thanh Hải

– Đại đức Thích Quảng Tín

– Đại đức Thích Đức Thiện

 

* Uỷ viên:

– Đại đức Thích Pháp Đạt (Minh đức)

– Sư cô Thích Đàm Thanh (Lủ)

– Sư cô Thích Minh Quyết (nam dư hạ)

– Sư cô Thích Diệu Hân(Tương mai)

– Sư cô Thích Diệu Hương(trung lập)

– Sư cô Thích Nữ Bảo Vinh.(Nam dư thượng)

 • CÁC TIỂU BAN:
 1. Tiểu ban Nhân sự và khen thưởng:
 • Trưởng ban: Đại đức Thích Nguyên Thanh
 • Phó ban: Đại đức Thích An Hưng
 • Phó ban: Ni sư Thích Đàm Hiếu
 1. Tiểu ban Nội dung, Văn kiện:
 • Đại đức Thích Quảng Tín
 • Đại đức Thích Đức Thiện
 1. Tiểu ban Xướng ngôn:
 • Đại đức Thích Thanh Hải
 • Đại đức Thích Đức Thiện
 1. Ban Tri khách:
 • Trưởng ban: Đại đức Thích Nguyên Thanh
 • Uỷ viên: Đại đức Thích Đức Hải
 • Uỷ viên: Thích Thanh Hải
 • Uỷ viên: Thích Đức Tiến
 • Phó ban: Ni sư Thích Đàm Tính
 • Uỷ viên: Ni sư Thích Đàm Vĩnh
 • Uỷ viên: Ni sư Thích Đàm Hiếu
 • Uỷ viên: Ni sư Thích Đàm Cần
 • Uỷ viên: Ni sư Thích Đàm Khuê
 • Uỷ viên: Ni sư Thích Đàm Ngân
 1. Tiểu ban Nghi lễ:
 • Trưởng ban: Đại đức Thích Nguyên Nam
 • Phó ban: Đại đức Thích Pháp Đạt
 • Uỷ viên: Đại đức Thích Nguyên Thương
 • Uỷ viên: Đại đức Thích Đức Tiến
 • Uỷ viên: Đại đức Thích Quảng Tư
 • Uỷ viên: Đại đức Thích Đức Sơn
 1. Tiểu ban Trang trí:
 • Trưởng ban: Đại đức Thích Nguyên Nam
 • Phó ban: Đại đức Thích Đức Tiến
 • Uỷ viên: Đại đức Thích Đức Sơn
 • Uỷ viên: Đại đức Thích Đức Thiện
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Đàm Thanh
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Đàm Quyết
 • Uỷ viên: Công ty tổ chức sự kiện N&A
 • Nhóm Phật tử chùa Khuyến lương
 1. Tiểu ban Trai soạn:
 • Trưởng ban: Sư thầy Thích Đàm Thảo (Trung Lập)
 • Phó ban: Sư thầy Thích Huệ
 • Uỷ viên: Sư thầy Thích Đàm Quang
 • Uỷ viên: Sư thầy Thích Đàm Thu (Tương Mai)
 • Uỷ viên: Sư thầy Thích Đàm Thảo (Định công)
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Đàm Tĩnh
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Đàm Đức
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Đàm Tuệ (tứ kỳ)
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Đàm Hoà
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Đàm Hân
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Đàm Lượng
 • Phật tử (nhóm cô Láng chùa Khuyến lương)
 1. Tiểu ban phòng trà:
 • Trưởng ban: Sư cô Thích Diệu Hân
 • Phó ban: Sư cô Thích Diệu Hương
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Bảo Vinh
 • Uỷ viên: Sư cô Thích Đàm Huyền
 • Uỷ viên: Thích Diệu Đoan
 • Uỷ viên: Thích Từ Đàm
 • Uỷ viên: Thích Bảo Linh
 • Uỷ viên: Nguyễn Thị Nhài – UVTT MTTQ quận Hoàng mai
 1. Tiểu ban Thông tin truyền thông:
 • Trưởng ban: Đại đức Thích Đức Hải
 • Uỷ viên: Đại đức Thích Thanh Hải
 • Phó ban: Đại đức Thích Quảng Tín
 • Uỷ viên: Đại đức Thích Đức Thiện
 1. Tiểu ban An ninh,Trật tự:
 • Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Tiến
 • Phó ban: Nguyễn Tiến Dũng – Công an Quận Hoàng mai;
 • Uỷ viên: Công an Phường Trần phú
 • Uỷ viên: Thanh niên Phật tử
 1. Tiểu ban y tế:
 • Thích Diệu Giác (Tứ kỳ)
 • Thích Bảo Minh (Nam dư thượng)
 • Bác sĩ Nguyễn Xuân Trung – Phó Phòng Y tế quận Hoàng mai.
Nơi gửi: T/M BTS PHẬT GIÁO QUẬN HOÀNG MAI
–          UBND quận Hoàng mai (để báo cáo)

–          MTTQ quận Hoàng mai (để báo cáo)

–          Ban dân vận quận Hoàng mai (để báo cáo)

–          Công an quận Hoàng mai (để báo cáo)

–          Công an phường Trần phú(để phối hợp)

–          Phòng Y tế quận Hoàng mai (để phối hợp)

–          BTS Phật giáo TP Hà nội (để báo cáo)

–          BTS Phật giáo Hoàng mai (để báo cáo)

–          BTC Đại hội(để thực hiện)

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

  Đại đức: Thích Nguyên Thanh

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn