Hà Nội: Thông báo về chương trình tổ chức Đại giới đàn năm 2015

image

Đại giới đàn tổ chức 10 ngày, bắt đầu từ ngày 08/4 đến ngày 17/4/2015 (Tức từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 2 năm Ất Mùi)

 
                  BAN TRỊ SỰ                         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                 

       Giáo Hội PGVN Tp. Hà Nội                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ————————–                            ————————————

                          Số 462/TB-BTS                           Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2015

                                                         THÔNG BÁO

                                Về chương trình tổ chức Đại giới đàn năm 2015

Kính gửi: Quý vị Nghiệp s­ư của các giới tử

Thực hiện chương trình công tác Phật sự năm 2015, được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Đại giới đàn năm 2015 để trao truyền giới châu cho hàng hậu học.

– Thời gian: Đại giới đàn tổ chức 10 ngày, bắt đầu từ ngày 08/4 đến ngày 17/4/2015 (Tức từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 2 năm Ất Mùi)

– Địa điểm: Tại chùa Bằng A (Linh Tiên tự) – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội

– Chương trình Đại giới đàn:

– Ngày 08/4/2015 (20/2/Ất Mùi): Nghiệp sư – Giới tử tập trung ổn định nơi ăn ở, phân công hậu cần, thực hành lễ sám.

– Ngày 09 đến 14/4/2015 (21 – 26/2/Ất Mùi): Giới tử nghe giảng dạy về giới luật Phật giáo, học tập nghi thức đăng đàn thụ giới và thực hành lễ sám.

– Ngày 15 đến 17/4/2015 (27 – 29/2/Ất Mùi): Hai Hội đồng Giới sư vân tập, chính thức đăng đàn truyền giới.

Trên đây là thời gian, địa điểm và chương trình tổ chức Đại giới đàn năm 2015 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, xin thông báo đểquý Tôn đức Tăng Ni Nghiệp sư chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa đệ tử của mình về tập trung tại chùa Bằng A – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Hà Nội vào hồi 08 giờ ngày 08 tháng 4 năm 2015 (Tức ngày 20 tháng 2 năm Ất Mùi ) để thụ giới.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:T M. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

      – Như đề gửi                                                             

     – Lưu VP – VT 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN KIÊM CHÁNH THƯ KÝ

(Đã ký)

Thượng tọa Thích Tiến Đạt

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn