Hà nội: Phật giáo quận Hoàng mai báo cáo tổng kết công tác Phật sự 2015

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI

BAN TRỊ SỰ  PHẬT GIÁO

QUẬN HOÀNG MAI

Số:     BC/ BTrSPG- HM

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày     tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ   NĂM 2015

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  NĂM 2016

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-Kính Bạch Chư tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại

đức Tăng ni.

-Kính thưa Quý vị lãnh đạo đại diện chính quyền các cấp. Được sự chỉ

đạo của Hội đồng trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, sự quan tâm giúp đỡ Chính

quyền, Ban ngành các cấp quận Hoàng Mai, và đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực

của Ban Trị Sự Phật Giáo quận Hoàng Mai cùng toàn thể Chư tôn đức Tăng ni

trụ trì các tự viện trên địa bàn quận, hoạt động công tác Phật sự của năm 2015 đã

có nhiều chuyến biến tích cực về nhiều mặt. Hôm nay Ban trị sự phật giáo quận

Hoàng Mai tổng kết đánh giá công tác Phật sự phương hướng nhiệm vụ năm 2015

như sau:

I.NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ PHẬT

GIÁO  NĂM 2015.

1. Công tác Tăng sự:

– Sinh hoạt của Tăng ni trên địa bàn Quận vẫn được duy trì và phát triển

tốt, tổ chức ổn định. Thực hiện lời Phật dạy “An cư tỷ khiêu chi yếu vụ” để

trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội, giữ gìn quy củ thiền gia, tu trì tam

vô lậu học, lợi lạc quần sinh là một trong những mặt sinh hoạt trọng tâm của

Giáo hội.

Năm 2015 Phật giáo quận Hoàng Mai đã tự tổ chức được nơi An cư kết

hạ mới tại tổ đình chùa Khuyến Lương và để chuẩn bị cho nơi an cư mới được

diễn ra tốt đẹp Đại đức Thích Thanh Vân trụ trì cùng chư tăng bản tự tổ đình

chùa Khuyến lương đã phát tâm cho xây dựng ngôi giảng đường khang trang

thoáng mát và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ vật dụng cho ba tháng an cư.  Buổi khai

pháp đầu tiên chư tăng ni và nhân dân Phật tử trong quận cũng đã cung đón Hòa

thượng pháp chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ về khai giảng bài pháp đầu tiên

trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Với thời gian ba tháng an cư tu tập chư

tăng ni rất tinh tiến thời khóa tụng niệm đầy đủ với tinh thần Tứ chúng đồng tu,

Lục hòa cộng trụ.

Tăng ni toàn quận nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của người xuất

gia nên hàng năm đều tham gia an cư đông đủ, thực hiện tốt nội quy trường hạ,

học và hiểu thêm về khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ tổ quốc do thành phố đề

ra. Song vẫn duy trì phục vụ được tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử tại địa

phương.

– Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, UBND, UBMTTQ,

các Ban ngành chức năng và sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Thành hội

Phật giáo Hà Nội đã tổ chức giới đàn để thụ giới cho các thiện nam tín nữ hảo

tâm xuất gia cần cầu giới pháp. Năm 2015 Ban trị sự Phật giáo quận Hoàng Mai

đã thực hiện tốt về công tác tín ngưỡng ở các chùa trên địa bàn Quận đảm bảo

các vị giới tử, vị Tăng và Ni, được các chùa tiếp nhận đã được Thành hội chứng

nhận xuất gia.

2. Công tác giáo dục Tăng ni:

Công tác giáo dục luôn được Ban trị sự  Phật giáo quận quan tâm, đây là

trách nhiệm đào tạo Tăng tài, người xuất gia không những chăm lo phẩm hạnh

đạo đức mà còn phải bồi dưỡng về trí tuệ. Hơn nữa, người xuất gia cần phải có

đủ phúc đức và trí tuệ “Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật” để đảm nhận

trọng trách “hoằng dương Phật Pháp lợi lạc quần sinh”. Tinh thần hiếu học là

truyền thống của Phật giáo quận Hoàng Mai, các khóa đào tạo từ Trung cấp, Cao

đẳng, Học viện cho đến Cao học do Thành hội cũng như Giáo hội mở đều có

Tăng ni quận Hoàng Mai tham dự và đỗ đạt cao được nhà trường khen thưởng.

Đáng khen các vị Tăng ni sinh đều tinh tiến học tập, thi đỗ học viện cũng

như trung cấp Phật Giáo 100%, các vị tăng ni nỗ lực học tập, thực hiện tốt nội

quy của nhà trường, giữ gìn uy nghi phẩm hạnh, nhiều vị được ban Giám hiệu

nhà trường khen thưởng.

3. Công tác hoằng Pháp

Nhằm đưa giáo Pháp của Đức Phật đến quảng đại quần chúng nhân dân

và hoằng dương chính Pháp lợi lạc quần sinh là bổn phận của người đệ tử

Phật. Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2015, Tăng ni các chùa đã thường

xuyên tổ chức các buổi thuyết giảng, các khóa tu tập theo giáo lý Đạo Phật.

Nói chung về công tác Hoằng pháp các ngôi chùa trên địa bàn quận đều

tích cực tham gia mạnh mẽ tổ chức như các ngày lễ Phật giáo trong năm được

dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao. Đây là công việc đáng được khích

lệ, cần được phổ biến đến các ngôi chùa trong quận để cho các Phật tử đều được

thấm nhuần giáo pháp, góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo ngày một vững

mạnh hơn.

4. Công tác nghi lễ:

Trong một năm 2015, các sinh hoạt tín ngưỡng – Tôn giáo diễn ra, Tăng ni

trụ trì các cơ sở tự viện đã hướng dẫn nhân dân Phật tử sinh hoạt tín ngưỡng –

tôn giáo lành mạnh đúng chính Pháp. Tổ chức các lễ hội Phật giáo truyền thống

trang nghiêm, long trọng tạo được nét đẹp tâm linh đậm chất đạo Phật trong lòng

du khách và Phật tử tham dự.

Đặc biệt nhân dịp Phật Đản PL 2559 năm nay, được sự chỉ đạo của

BTSTHPG Hà Nội, được sự giúp đỡ của UBND, UBMT quận. BTSPG quận đã

tổ chức Đại lễ Phật Đản trang nghiêm trọng thể tại Lễ đài Chùa Khuyến Lương.

Đồng thời các ngôi chùa trên địa bàn quận cũng đã tổ chức lễ Kính mừng Phật

Đản, lễ Vu Lan rất trang nghiêm, long trọng. Các trụ xứ cũng đã tổ chức các

nghi lễ đảm bảo tín ngưỡng của ngày lễ.

5. Công tác văn hoá

Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong đó có văn hoá

Phật giáo, được các Tăng ni ở các tự viện trong Quận đã luôn thể hiện tinh thần

trách nhiệm với các di tích lịch sử, thường xuyên kiểm tra và trùng tu tôn tạo

những hạng mục công trình xuống cấp làm cho cảnh chùa khang trang, sạch đẹp

hơn, được đảm bảo trang nghiêm khuôn viên nơi thờ tự.

6. Công tác từ thiện xã hội

Từ bi cứu khổ là truyền thống tốt đẹp của Đạo Phật, đã được BTS cùng

Tăng ni trong quận thực hiện tích cực như: Thăm hỏi và tặng quà cho các bà mẹ

Việt Nam anh hùng, trợ giúp các cụ già cô đơn, những người tàn tật, nhận đỡ

đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, tham gia ủng hộ các loại quỹ do Quận,

phường phát động.

Cụ thể là:

* Năm 2015 đã có 18 chùa trên địa bàn quận từ thiện ủng hộ quỹ vì người

nghèo với số tiền: 36.000.000đ, trong đó Ban trị sự phật giáo Quận từ thiện

10.000.000đ, chùa hương phúc từ thiện 5.000.000đ, chùa đại bi từ thiện

5.000.000đ…

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM

2016

Để thực hiện tốt công tác hoạt động Phật sự năm 2016 BTSPG quận

Hoàng Mai xây dựng chương trình công tác Phật sự cho năm 2016 cụ thể như

sau:

1. Phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên, tăng cường đẩy mạnh

các hoạt động Phật sự.

2. Vận động Tăng ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương chính sách của

Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các

cuộc vận động, thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

3. Tổ chức trang nghiêm trọng thể các ngày lễ lớn trong năm và các khoá

tu thuyết giảng.

4. Động viên Tăng ni Phật tử tích cực tham gia lao động sản xuất, cải

thiện và nâng cao đời sống, góp phần tu bổ chùa chiền, gia tăng sự ủng hộ tài

chính cho các hoạt động của giáo hội.

5. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai,

giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi… . làm tốt nghĩa vụ của người công dân Việt

Nam theo phương châm “Đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội”.

6. Tiếp tục triển khai phong trào xây dựng Chùa “Tinh tiến” do

BTSTHPG Hà Nội phát động, gắn với cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hoá ở các khu dân cư”. Nay là cuộc vận động “Toàn dân

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”.

7. Phối hợp cùng các cấp có thẩm quyền tiếp tục hòa giải, giải quyết

những vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động các chùa( nếu có) tại các địa

phương, góp phần ổn định tình hình xã hội, nâng cao uy tín của Phật giáo.

8. Hướng dẫn Tăng ni Phật tử tổ chức tốt dịp tết Nguyên đán trang

nghiêm, tiết kiệm và văn hoá, vận động bà con Phật tử không nên đốt vàng mã

trong những dịp lễ đầu năm.

9. Tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hoá mới, bảo vệ môi trường,

thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông, chính sách pháp luận của Nhà nước,

quy định của địa phương và giáo Hội, góp phần xây dựng giáo Hội vững mạnh

xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng dầu đẹp văn minh .

Nơi nhận:

– Thành hội phật giáo Hà Nội;

– Ban chỉ đạo Tôn giáo quận;

– TT Quận ủy- HĐND- UBND quận;

TM BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO

TRƯỞNG BAN

Đại đức: Thích Nguyên Thanh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn