Hà Nội: Đại diện các hành giả an cư hạ trường phía Đông tạ pháp Đức Pháp Chủ GHPGVN

Chiều ngày 20 tháng 08 năm 2015, nhằm ngày 07 tháng 07 năm Ất Mùi, đại diện Ban Thường trực GHPGVN Tp.Hà Nội và Chư tôn đức Tăng, Ni hành giả an cư thuộc các Trường hạ phía Đông của Thành phố đã về đỉnh lễ đức Đệ tam Pháp Chủ nhân dịp kết thúc khóa tiền an cư PL.2559 – DL.2015.
Dẫn đầu đoàn là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng Chư tôn đức trong Ban chỉ đạo an cư và Ban tổ chức, Ban chức sự các Trường hạ: Bồ Đề, Liên Phái, Thị Cấm, Trung Hậu, Văn Điển, Khuyến Lương, Chùa Bộc, Bà Đá đã ra bái tạ Pháp đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN. 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã đại diện chư tôn đức dâng lời tác bạch: “Năm nay nương nhờ sự chỉ dạy của Đức Pháp Chủ, ban thường trực của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội thống nhất ngày bạch an cư, ngày khai Pháp và ngày tạ Pháp cho đợt I tiền an cư phía Đông và đợt II hậu an cư phía Tây. Ngày mai, 8 trường hạ phía Đông chúng con cùng làm lễ tạ Pháp. Trước thời gian an cư, chúng con đã trở về đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Tổ Sư, đỉnh lễ Đức Pháp Chủ để khất cầu cung thỉnh Ngài làm ngôi Đường Chủ cho tất cả Tăng Ni Phật giáo thủ đô an cư. Ngài đã từ bi hứa khả nhận làm ngôi Đường Chủ cho chúng con, đồng thời cũng là ngôi Chủ Pháp trong trường hạ. Nương vào lời dạy của Ngài, các trường hạ của Phật giáo thủ đô Hà Nội năm nay dù tiền hay hậu an cư đều khai giảng bộ luận Nhị Khóa Hợp Giải. Với tiền an cư hôm nay đã hoàn thành giảng sách, và ngày mai là thời tạ pháp. Giờ này, hợp thời, được phép của Ngài, chúng con ra đê đầu đỉnh lễ Tổ sư, đỉnh lễ tạ thâm ân của Đức Pháp Chủ đã vì xương minh Phật pháp, vì sự nghiệp tiếp dẫn hậu lai, Ngài đã cho chúng con nương tựa vào Ngài để chúng con tác pháp tiền an cư như Pháp, như Luật, như Phật đã dạy. Ngày mai, chúng con tạ Pháp cho nên giờ này chúng con trở về đây bái tạ Tổ, bái tạ Đức Pháp Chủ, bái tạ Đức Đường Chủ trường hạ an cư để xin phép Ngài cho ngày mai mùng 8 tháng 07 năm Ất Mùi, chúng con làm lễ tạ Pháp, ngày 11-12-13 tháng 07 chúng con làm lễ hành đạo, và ngày 14 chúng con xin phép được như Pháp tự tứ. Ngưỡng mong Đức Pháp Chủ từ bi chỉ dạy. Nhân mùa an cư sắp kết thúc, mùa Vu Lan đã về, mùa tri ân và báo ân của những người con Phật, trong đó chúng con niệm tới thâm ân của Đức Pháp Chủ, tất cả Tăng Ni chúng con xin đê đầu đỉnh lễ kính mừng Tăng lạp của Đức Pháp Chủ, kính chúc Đức Pháp Chủ thân tâm thường an lạc, cửu trụ sa bà, làm bóng cây đại thụ cho Phật giáo đồ Việt Nam nương tựa, trong đó có Tăng Ni Phật giáo thủ đô Hà Nội chúng con và các hành giả đang an cư ở đây được trượng thừa công đức. Ngưỡng bái bạch Đức Pháp Chủ từ bi hứa khả cho chúng con. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!”.
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
Nhân dịp này, Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN cũng đã có lời pháp nhũ tới chư tôn đức Tăng Ni, hành giả an cư: 
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni trong các Trường hạ tiền an cư
Chúng tôi cũng vì được phụng mệnh Phật tổ và trên chư Hòa thượng, Đại đức Tăng trong Giáo hội đặt lên ngôi vị là Pháp chủ, chúng tôi cũng rất lấy làm nghĩ ngợi, và đã được nhắc nhở cố gắng, cho nên chúng tôi cũng phải y giáo phụng hành. Là một ngôi Đường Chủ trong các trường hạ, vì thế cho nên khóa tiền an cư này cũng đã được gần kết thúc. Tới kỳ tạ Pháp và đỉnh lễ Tam Bảo, báo đáp tứ ân, hồi hướng tứ sinh lục đạo, với công đức trong ba tháng hạ này đều nhờ Tam Bảo, được siêu sinh Tịnh Độ đấy là âm siêu, và dương thái được toàn thể mọi nơi được yên ổn, hòa bình. Chư tôn Hòa thượng ngày hôm nay đã tới đây nói lên những lý do mà ngày mai chư vị sẽ thực hiện, là tạ pháp và hành đạo để thể hiện trước khi bước chân trở về trụ xứ. Chúng tôi xin cầu nguyện Phật tổ chứng minh và gia hộ cho chư vị thân tâm thường an lạc, tinh tiến trên sự nghiệp tu hành như trong bản nguyện đã phát suốt đời, và cũng như sự cần cầu thiết tha ân cần trong 3 tháng hạ hành đạo, để đem công ân ấy báo đáp tứ ân. Vì lẽ đó, các vị lại quan tâm đến chúng tôi, có trách nhiệm phải giúp đỡ, đóng góp vào trong công việc Phật – Pháp – Tăng Tam Bảo, chúng tôi không dám từ nan. Mà có từ cũng không thể được. Vì vậy chúng tôi cũng phải tuân mệnh Phật Tổ và chư Tăng chỉ giáo, nhận lấy danh từ này, nhưng thực tế chúng tôi cũng lấy làm lo sợ. Mà cũng lại mừng vì không biết rằng phúc duyên gì, lại được Giáo hội và Tăng Ni cả nước tin cậy, rồi giúp đỡ, dìu dắt cho chúng tôi bước lên cương vị này. Đây quả là một điều hạnh phúc vô biên và công đức vô lượng. Nhân dịp này là dịp tiền an cư sắp hết, chúng ta sắp làm lễ để tạ khóa, hành đạo. Trong một thời gian chúng ta đã sống chung với nhau trong từng trường, để rồi sẽ lại trở về nơi trụ xứ của mình phụng sự Tam Bảo, báo đáp tứ ân. Và các vị đang chuẩn bị để làm công việc cuối hạ tiền an cư này, để rồi trở về các trụ xứ, cũng không quên những lời Phật Tổ đã dạy, chúng ta phải để tâm vào tứ ân tổng báo, tam hữu tề tư, pháp giới chúng sinh đồng viên chủng trí. Đó là nguyện vọng và là sự việc ý nghĩa thiết tha nhất với chúng ta. Tuy nhiên thời gian có đổi thay, có mãn hạ, có tự tứ, có về các chốn trụ xứ nhưng với sự việc Phật Tổ giao phó cho chúng ta là những người xuất gia, không bao giờ chúng ta được phép tạ như thế. Chúng ta suốt đời phải ghi nhớ công ân sư trưởng, phụ mẫu, tín thí đàn việt, lục đạo tứ ân. Lời của các vị đề bạt nói lên trong giờ phút này, chúng tôi cũng cầu nguyện Phật tổ chứng minh gia hộ cho chư tôn đức sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, và chúng ta sẽ tăng trưởng công đức hành đạo trong 3 tháng chúng ta đã ôn lại những gì, rồi chúng ta ghi nhớ, về trụ xứ chúng ta phải thực hiện, tăng trưởng tâm lực lên để làm tròn sứ mệnh Phật Tổ dạy bảo. Chúng ta đã là người xuất gia, phải là vì tứ ân lục đạo pháp giới chúng sinh, đó là nhiệm vụ của chúng ta có làm được, trước sau như một, trong hạ cũng như ngoài hạ, cả một đời tu hành của chúng ta sẽ thực hiện được như vậy. Đó là chúng ta sẽ tạ ơn Phật Tổ, còn chúng tôi thực sự không dám, bởi vì chúng tôi cũng ở trong phận sự ấy, cũng phải làm những việc như vậy, vâng các vị đã về đây nhắc nhở chúng tôi để nhớ lấy những điểm mà mỗi một năm tiền an cư hay hậu an cư, hay đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối đi chăng nữa, cũng phải nhớ đến tứ ân lục đạo để mà làm công việc gì cũng phải hồi hướng đến tứ ân ấy. Vậy hôm nay chư vị đã về đây có lễ phẩm dâng cúng Tổ, và có lời tác bạch chúng tôi, một lần nữa chúng tôi cũng xin cầu nguyện Phật Tổ gia hộ chứng minh, gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe hơn trong thời kỳ 3 tháng hành đạo an cư. Tất nhiên là trụ xứ nào cũng không phải là được thanh thoát nhẹ nhàng, mà đều có những sự giảm sút do sức khỏe, bởi vì thời tiết mưa nắng không thuận hòa, thế rồi chúng ta lại phải kiều cần ngũ thể tịnh tín nhất tâm lễ bái hành đạo để dốc sức dốc lòng đền đáp tứ ân, thiệu long Tam Bảo. Giờ đây xin cầu nguyện Phật Tổ chứng minh gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, đạo thể và sự nghiệp tu hành được công thành hoàn mãn.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh”.
Chư tôn đức Tăng, Ni đã nguyện y giáo phụng hành, nương theo lời dạy bảo của Ngài để tu tập trong Chính pháp nhằm báo đáp hồng ân của Đức Pháp Chủ.
 
  
  
  
  
  
  
  

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn