GHPGVN gửi thư chia buồn đến Phật giáo Lào

(PGVN)Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào và chư tăng, phật tử Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8  tháng 10 năm 2015
THƯ PHÂN ƯU
Kính gửi: Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam vô cùng kính tiếc được tin Hòa thượng Phong SAMARUKS – Chủ tịch Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào tân viên tịch ngày 07 tháng 10 năm 2015. Trụ thế 100 năm.
Sự viên tịch của Ngài là một sự mất mát lớn lao đối với Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào, Chư Tăng, Phật tử Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cũng như Phật giáo đồ thế giới.
Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào và chư Tăng, Phật tử Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Kính nguyện cầu Giác linh Hòa thượng thể nhập thế giới Niết bàn.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Đại sứ Quán CHDCND Lào tại Việt Nam;
– Đại sứ Quán Việt Nam tại CHDCND Lào.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn