Danh sách ủng hộ xây dựng chùa Lại Ốc

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG CHÙA

GIAI ĐOẠN 1 – NHÀ TỔ

TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN
01 Tạ Thị Điêm Lại ốc 500,000
02 Đỗ Thị Đỗ Lại ốc 300,000
03 Nguyễn Thị Việt Lại ốc 300,000
04 Hà Quốc Dũng Thị trấn văn giang 1,500,000
05 Đào Thị Hợi Lại ốc 300,000
06 Trương Thị Vỵ Lại ốc 300,000
07 Hà Thị Chuyển Lại ốc 200,000
08 Man Thị Giang Lại ốc 100,000
09 Đào Thị Thiệm Lại ốc 300,000
10 Đỗ Thị Bội Lại ốc 300,000
11 Phạm Thị Thư Lại ốc 50,000
12 Đỗ Thị Lan Lại ốc 50,000
13 Giang Thị Vẻ Lại ốc 100,000
14 Nguyễn Thị Long Lại ốc 200,000
15 Đào Thị Tỵ Lại ốc 200,000
16 Đào Thị Khấu Lại ốc 50,000
(1) Cộng   4,750,000
17 Đỗ Thị Điều Lại ốc 200,000
18 Đào Thị Tre Lại ốc 100,000
19 Hà Thị Oanh Lại ốc 50,000
20 Trần Thị Thọ (lai) Lại ốc 100,000
21 Đỗ Văn Lượng (thủy) Lại ốc 50,000
22 Đào Thị Tài (sơn) Lại ốc 500,000
23 Đỗ Thị Thúy Lại ốc 50,000
24 Đỗ Văn Khoa (hoa) Lại ốc 100,000
25 Nguyễn Thị Đương Lại ốc 500,000
26 Hà Thị Oanh (hiền) Lại ốc 100,000
27 Đỗ Minh Khanh (thanh) Lại ốc 100,000
28 Lê Thị Phượng Thanh trì, hà nội 200,000
29 Đỗ Văn Thắng Lại ốc 100,000
30 Đào Thị Vải Lại ốc 100,000
31 Thoan Chuyền Lại ốc 200,000
32 Cảnh Thoan Lại ốc 200,000
33 Đào Trọng Khiêm Lại ốc 1,000,000
34 Tạ Văn Phúc (thật) Lại ốc 100,000
(2) Cộng   3,750,000
35 Đỗ Thị Tiến (lẵng) Lại ốc 200,000
36 Đỗ Thị Giới Lại ốc 200,000
37 Phạm Văn Bá (tỳ) Lại ốc 200,000
38 Tạ thị Quấn Lại ốc 400,000
39 Tạ Văn Ứng (duyên) Lại ốc 200,000
40 Đỗ Thị Chắt Lại ốc 200,000
41 Nguyễn Thị Thí Lại ốc 300,000
42 Đào Thị Tỳ (biện) Lại ốc 2,000,000
43 Tạ Văn Hiệp ( lạc) Lại ốc 100,000
44 Nguyễn Xuân Thuyết Thái Nguyên 100,000
45 Đỗ Văn Ưởng Lại ốc 1,000,000
46 Đào Thị Ân Lại ốc 50,000
47 Đỗ Văn Pha (duyên) Lại ốc 300,000
48 Đào Văn Mạn (hoa) Lại ốc 200,000
49 Đào Trọng Hiến Lại ốc 100,000
50 Nguyễn Văn Hóa Lại ốc 100,000
51 Đỗ Thị Hiền Lại ốc 100,000
52 Đỗ Văn Dĩ (lan) Lại ốc 200,000
(3) Cộng   5,950,000
53 Đỗ Văn Tuyết Lại ốc 1,000,000
54 Đào Thị Hát Lại ốc 200,000
55 Nguyễn Thị Tài Lại ốc 70,000
56 Đỗ Văn Nhượng Lại ốc 100,000
57 Đào Văn Khoa (tần) Lại ốc 200,000
58 Phạm Xuân Na Lại ốc 200,000
59 Nguyễn Thị Giả Lại ốc 100,000
60 Lại ốc 50,000
61 Tạ Đình Thi (ngọ) Lại ốc 300,000
62 Đỗ Văn Mão (cài) Lại ốc 200,000
63 Nguyễn Thị Kỳ Lại ốc 500,000
64 Đào Thị Chào Lại ốc 500,000
65 Tạ Văn Hải Lại ốc 200,000
66 Tạ Văn Hậu Lại ốc 200,000
67 Tạ Văn Hiền Lại ốc 200,000
68 Đào Thị Mười Lại ốc 500,000
69 Tạ Văn Tám Lại ốc 200,000
70 Tạ Văn Hậu Lại ốc 100,000
(4) Cộng   4,820,000
71 Tạ Văn Trí (thức) Lại ốc 100,000
72 Đỗ Thị Yên (hỗ) Lại ốc 100,000
73 Đào Thị Cống Lại ốc 100,000
74 Đỗ Văn Hòa (chu) Lại ốc 200,000
75 Đào Thị Yến (tới) Lại ốc 300,000
76 Tạ Thị Đỉnh Lại ốc 100,000
77 Tạ Văn Dũng Lại ốc 100,000
78 Tạ Hồng Quân Lại ốc 100,000
79 Hà Thị Châm (hạnh) Lại ốc 1,000,000
80 Đỗ Văn Thược Lại ốc 100,000
81 Đỗ Xuân Hậu (hoa) Lại ốc 100,000
82 Phạm Xuân Trung (đáy) Lại ốc 100,000
83 Đỗ Xuân Giao Lại ốc 3,000,000
84 Phạm Toanh Lại ốc 200,000
85 Đỗ Thị Hoạ Lại ốc 50,000
86 Đào Văn Chưởng Lại ốc 500,000
87 Nguyễn Văn Miêu Lại ốc 200,000
88 Vũ Thị Nguyệt Lại ốc 100,000
(5) Cộng   6,450,000
89 Đỗ thị Liệu (soạn) Lại ốc 200,000
90 Đỗ Thị Lan Lại ốc 50,000
91 Trương Văn Tuệ Lại ốc 50,000
92 Nguyễn Thị Toan (ngọ) Lại ốc 100,000
93 Đỗ Kim Cúc Lại ốc 200,000
94 Đỗ Thị Nga (thương) Lại ốc 100,000
95 Phạm Thị Hỷ Hà nội 100,000
96 Đỗ Hồng Sơn Hà nội 500,000
97 Đỗ Thanh Hùng Lại ốc 300,000
98 Đào Thị Can Lại ốc 100,000
99 Nguyễn Văn Trọng Lại ốc 200,000
100 Đỗ Xuân Dương Lại ốc 300,000
101 Đào Văn Hưng Lại ốc 200,000
102 Tạ Đình Thuyết Lại ốc 200,000
103 Nguyễn Thị Thuý Hà Lại ốc 500,000
104 Nguyễn Phi Hùng Lại ốc 500,000
105 Trương Xuân Kiều Lại ốc 100,000
106 Đào Thị Thơm Lại ốc 100,000
(6) Cộng   3,800,000
107 Đào Thị Lý Lại ốc 100,000
108 Đào Thị Hoa Lại ốc 100,000
109 Phạm Thị Hằng Lại ốc 500,000
110 Đỗ Thị Nhung Lại ốc 200,000
111 Đỗ Thị Khoan Lại ốc 100,000
112 Tạ Văn Khánh Lại ốc 100,000
113 Đỗ Văn Thìn (tẹo) Lại ốc 100,000
114 Đỗ Văn Quân (lý) Lại ốc 100,000
115 Đỗ Thanh Tuấn (bình) Lại ốc 100,000
116 Đỗ Ngọc Ánh (bích) Lại ốc 300,000
117 Đỗ Khắc Độ (liên) Lại ốc 350,000
118 Đào Văn Nhạ (bình) Lại ốc 200,000
119 Đỗ Văn Muộn (hà) Lại ốc 200,000
120 Tràng Tỵ Lại ốc 100,000
121 Đỗ Thị Yên (trọng) Lại ốc 200,000
122 Nguyễn Mậu Phúc Lại ốc 50,000
123 Nguyễn Mậu Tuất Lại ốc 2,000,000
124 Trương Quý Thú Lại ốc 500,000
 (7) Cộng   5,300,000
125 Trần Trọng Minh Hoàng mai – Hà nội 2,000,000
126 Nguyễn Thị Vân (phóng) Lại ốc 100,000
127 Đào Văn Bồi (sáu) Lại ốc 200,000
128 Trần Văn Hảo (hà)  Lại ốc 200,000
129 Trần Thị Giao Linh  Lại ốc 100,000
130 Bạn của Tạ Văn Kiên PT Thiện Tâm 500,000
131 Tạ Thị Hải  Lại ốc 200,000
132 Nguyễn Thị Bảy  Lại ốc 100,000
133 Đào Minh Đáp  Lại ốc 100,000
134 Đào Văn Vấn (mền)  Lại ốc 200,000
135 Đào Thị Nghiệm  Lại ốc 100,000
136 Trương Quốc Huy Lại ốc 500,000
137 Đào Thị Chúc (thêm)  Lại ốc 100,000
138 Thịnh Lai  Lại ốc 50,000
139 Nguyễn Mạnh Tuấn  Lại ốc 2,000,000
140  Đào Xuân Mắn Lại ốc 500,000
141 Đào Thị Hoạt Lại ốc 200,000
142  Nguyễn Hoàng Long Giám đốc Bệnh viện Phúc Lâm 3,000,000
 (8)  Cộng    10,150,000
143 CTCP đầu tư xây lắp&TM Bách Việt Xuân đỉnh, từ liêm, hà nội 02 tấn xi măng
144 Đào Thị Hoa Lại ốc 50,000
145 Tạ Xuân Kính Lại ốc 200,000
146 Hoàng Văn Thật Lại ốc 1,000,000
147 Bạn của cháu Kiên Lại ốc 100,000
148 Đỗ Văn Lộc Lại ốc 100,000
149 Đào Văn San Lại ốc 100,000
150 Đỗ Văn Tùng Lại ốc 100,000
151 Nguyễn Thị Hứa Mễ sở 200,000
152 Đào Xuân Triệu Lại ốc 200,000
153 Đào Văn Lệ Lại ốc 200,000
154 Đỗ Văn Minh Lại ốc 100,000
155 Đỗ Văn Sâm Lại ốc 100,000
156 Phan Thị Hiển Lại ốc 500,000
157 Nguyễn Văn Vĩnh Lại ốc 200,000
158 Đỗ Thị Chén Lại ốc 100,000
159 Đỗ Thị Thuật Lại ốc 200,000
160 Đỗ Văn Điều Lại ốc 300,000
(9) Cộng  02 tấn XM 3,850,000
161 Đào Văn Phú Lại ốc 300,000
162 Đào Văn Bích Lại ốc 200,000
163 Nguyễn Mạnh Đạt Lại ốc 200,000
164 Đỗ Xuân Ngãi Lại ốc 200,000
165 Nguyễn Văn Đôi Lại ốc 100,000
166 Trương Văn Thành Ba đình, hà nội 100,000
167 Nguyễn Văn Quanh Lại ốc 500,000
168 Nguyễn Thị Kim Oanh Lại ốc 500,000
169 Giang Văn Tân Lại ốc 100,000
170 Nguyễn Văn Quang Lại ốc 200,000
171 Trương Văn Diệp Lại ốc 200,000
172 Đào Văn Vang Lại ốc 200,000
173 Đào Văn Hùng Lại ốc 100,000
174 Đỗ Xuân Tuấn Lại ốc 200,000
175 Đỗ Xuân Đạt Lại ốc 200,000
176 Nguyễn Văn Hùng Lại ốc 200,000
177 Đỗ Văn Nga Lại ốc 100,000
178 Đỗ Văn Thường Lại ốc 50,000
(10) Cộng   3,650,000
179 Đỗ Thị Châm Đan nhiễm 100,000
180 Nguyễn Thị Toàn Lại ốc 50,000
181 Đào Văn Phương Lại ốc 200,000
182 Đỗ Thị Thuận Lại ốc 200,000
183 Đỗ Thành Chanh Lại ốc 100,000
184 Đào Ngọc Hạp Lại ốc 1,000,000
185 Hà Thị Mến Lại ốc 100,000
186 Nguyễn Quốc Tuấn Lại ốc 100,000
187 Đỗ Quang Trung Lại ốc 100,000
188 Đỗ Thị Tuân Lại ốc 100,000
189 Đỗ Văn Hoành Lại ốc 100,000
190 Đào Kiểm Lại ốc 200,000
191 Đỗ Văn Quyền Lại ốc 400,000
192 Trương Văn Quý Lại ốc 100,000
193 Đỗ Hữu Thoả Lại ốc 50,000
194 Đỗ Xuân Tiêu Lại ốc 50,000
195 Đỗ Thị Đào Lại ốc 100,000
196 Đào Thị Hạnh Lại ốc 200,000
(11) Cộng   3,250,000
197 Đỗ Thị Viết Lại ốc 300,000
198 Đỗ Hữu Đông Lại ốc 100,000
199 Đỗ Văn Lượng Lại ốc 100,000
200 Đỗ Sông Đà Lại ốc 300,000
201 Đỗ Văn Nội Lại ốc 100,000
202 Đào Xuân Đính Lại ốc 100,000
203 Đào Duy Quýt Lại ốc 100,000
204 Trương Văn Phấn Lại ốc 100,000
205 Trương Văn Việt Lại ốc 200,000
206 Đào Văn Kiên Lại ốc 200,000
207 Đỗ Văn Đại Lại ốc 100,000
208 Trần Thị Định Lại ốc 100,000
209 Trương Văn Giản Lại ốc 300,000
210 Đỗ Văn Chiến Lại ốc 1,000,000
211 Đào Văn Tư Lại ốc 100,000
212 Đỗ Thị Thoái Lại ốc 100,000
213 Nguyễn Mậu Tân Lại ốc 100,000
214 Hà Thị Tuyết Lại ốc 100,000
(12) Cộng   3,500,000
215 Nguyễn Văn Thịnh Lại ốc 100,000
216 Đỗ Văn Toan Lại ốc 100,000
217 Đào Văn Phán Lại ốc 50,000
218 Đỗ Văn Phố Lại ốc 100,000
219 Đào Thị Huế Lại ốc 100,000
220 Xóm gốc đa Lại ốc 100,000
221 Đào Văn Chân Lại ốc 300,000
222 Nguyễn Thị Bích Hường Bạc hạ 100,000
223 Tạ Văn Tạo Lại ốc 300,000
224 Tạ Văn Phúc Lại ốc 200,000
225 Đào Văn Vị Lại ốc 100,000
226 Hội đồng niên 1952 Lại ốc 200,000
227 Đào Văn Hùng Lại ốc 300,000
228 Đỗ Giám Khảo Lại ốc 200,000
229 Đào Quang Bằng Lại ốc 100,000
230 Lã Thị Sửu Lại ốc 100,000
231 Đào Thị Tâm Lại ốc 100,000
232 Dũng Dung Lại ốc 100,000
(13)     2,650,000
233 Đào Văn Lâm Lại ốc 500,000
234 Nguyễn Văn Thiếp Lại ốc 200,000
235 Đỗ Quốc Tần Lại ốc 200,000
236 Gia đình cụ Khải Lại ốc 1,000,000
237 Trần Như Ban Lại ốc 200,000
238 Nguyễn Thị Vân Lại ốc 100,000
239 Vũ Thị Nguyệt Lại ốc 100,000
240 Đỗ Văn Bảy Lại ốc 200,000
241 Đỗ Văn Rô Lại ốc 100,000
242 Tạ Văn Ưng Lại ốc 200,000
243 Đỗ Văn Bình Lại ốc 100,000
244 Đỗ Đức Huấn Lại ốc 200,000
245 Đào Văn Thương Lại ốc 100,000
246 Đỗ Thanh Hải Lại ốc 100,000
247 Đào Văn Trang Lại ốc 100,000
248 Đỗ Ngọc Liễu Lại ốc 100,000
249 Vũ Thị Khuyên Lại ốc 200,000
250 Đỗ Văn Bình Lại ốc 100,000
(14)     3,800,000
251 Đỗ Thị Yến CLBPT Thiện Tâm 100,000
252 Đỗ Văn Dự Lại ốc 200,000
253 Hà Thị Chuyển Lại ốc 100,000
254 Đào Ngọc Hải Lại ốc 50,000
255 Đào Việt Trung Lại ốc 500,000
256 Đỗ Văn Công Lại ốc 100,000
257 Đỗ Minh Tân Lại ốc 1,000,000
258 Nguyễn Thị Oanh Lại ốc 200,000
259 Nguyễn Thị Chắp Lại ốc 100,000
260 Trương Văn Tư Lại ốc 100,000
261 Đỗ Minh Hải Lại ốc 200,000
262 Đào Văn Hoà Lại ốc 100,000
263 Đỗ Văn Đãn Lại ốc 100,000
264 Tô Xuân Huynh Lại ốc 100,000
265 Nguyễn Mậu Tuyết Lại ốc 200,000
266 Lý Thị Huyền Lại ốc 500,000
267 Đỗ Tiến Vóc Lại ốc 200,000
268 Trương Đức Quý Lại ốc 500,000
(15)     4,350,000
269 Hoàng Văn Thạo Lại ốc 100,000
270 Đào Văn Công Lại ốc 100,000
271 Đào Thị Soa Phụng công 200,000
272 Đào Thanh Tâm Lại ốc 200,000
273 Đào Minh Hoạ Lại ốc 50,000
274 Đỗ Văn Tường Lại ốc 50,000
275 Đỗ Thanh Tâm Lại ốc 100,000
276 Dung Dũng Lại ốc 140,000
277 Đỗ Văn Lượt Lại ốc 100,000
278 Đỗ Văn Tiến Lại ốc 100,000
279 Đỗ Văn Khánh Lại ốc 100,000
280 Trần Văn Lộc Lại ốc 200,000
281 Đỗ Văn Dĩ Lại ốc 200,000
282 Đỗ Thị Ngát Đan nhiễm 100,000
283 Đỗ Thị Thân Lại ốc 200,000
284 Đỗ Văn Toản Lại ốc 50,000
285 Đỗ Trọng Tài Lại ốc 200,000
286 Nguyễn Thị Tư Lại ốc 100,000
(16)     2,290,000
287 Nguyễn Thị Mơ Lại ốc 100,000
288 Đỗ Anh Phục Lại ốc 100,000
289 Đỗ Đức Khánh Lại ốc 200,000
290 Trương Văn Duyến Lại ốc 200,000
291 Đỗ Văn Hồi Lại ốc 100,000
292 Tạ Văn An Lại ốc 300,000
293 Nguyễn Thị Hãn Lại ốc 200,000
294 Nguyễn Thanh Chín Lại ốc 200,000
295 Đào Văn Hợi Lại ốc 200,000
296 Đào Văn Bồng Lại ốc 100,000
297 Nguyễn Thị Yên Lại ốc 100,000
298 Đỗ Văn Hồng Lại ốc 100,000
299 Đào Hồng Luận Lại ốc 1,000,000
300 Đỗ Thị Tuyết Nga TP HCM 500,000
301 Đỗ Thị Hoạt Lại ốc 100,000
302 Đỗ Thị Tuất Lại ốc 100,000
303 Đào Văn Tường Lại ốc 200,000
304 Đào Quang Khánh Lại ốc 500,000
(17)     4,300,000
305 Đào Thị Chuyên Lại ốc 300,000
306 Đào Xuân Đoạt Lại ốc 200,000
307 Đỗ Minh Trí Lại ốc 400,000
308 Đỗ Hồng Sơn Lại ốc 100,000
309 Đào Ngọc Oánh Lại ốc 100,000
340 Đỗ Văn Chiên Lại ốc 100,000
341 Trần Văn Hoà Lại ốc 200,000
342 Đỗ Văn Năm Lại ốc 500,000
343 Đỗ Văn Hồng Lại ốc 100,000
344 Đỗ Văn Tấn Lại ốc 100,000
345 Đỗ Văn Tập Lại ốc 100,000
346 Đỗ Xuân Khoát Lại ốc 100,000
347 Đỗ Văn Khoá Lại ốc 50,000
348 Đỗ Văn Lan Lại ốc 100,000
349 Nguyễn Ngọc Duyến Lại ốc 100,000
350 Tạ Văn Hợp Lại ốc 100,000
351 Tạ Ngọc Duy Lại ốc 100,000
352 Đỗ Văn Kiên Lại ốc 100,000
(18)      2,850,000
353 Nguyễn Thị Lợi Lại ốc 100,000
354 Đào Văn Chung Lại ốc 200,000
355 Đào Văn Tảo Lại ốc 300,000
356 Đỗ Mạnh Hà Lại ốc 100,000
357 Đỗ Thị Uyển Lại ốc 100,000
358 Trương Văn Khương Lại ốc 500,000
359 Trần Văn Huy Lại ốc 100,000
360 Đỗ Văn Hiểu Lại ốc 200,000
361 Đỗ Thị Lương Lại ốc 200,000
362 Trần Văn Vườn Lại ốc 500,000
363 Hà Văn Cốc Lại ốc 100,000
364 Đỗ Thị Là Lại ốc 100,000
365 Nguyễn Văn Thuỵ Lại ốc 200,000
366 Đào Văn Hoà Lại ốc 200,000
367 Đỗ Văn Hựu Lại ốc 500,000
368 Nguyễn Thị Tuyết Lại ốc 100,000
369 Đào Thị Thiềm Lại ốc 100,000
370 Đào Văn Diện Lại ốc 200,000
(19)     3,800,000
371 Khá Lại ốc 50,000
372 Đào Văn Sang Lại ốc 200,000
372 Đào Thị Xuyền Lại ốc 200,000
374 Tạ Văn Bấn Lại ốc 200,000
375 Đỗ Văn Tắc Lại ốc 100,000
376 Đỗ Ngọc Hương Lại ốc 100,000
377 Đỗ Duy Hương Lại ốc 200,000
378 Nguyễn Mậu Viện Lại ốc 200,000
379 Đỗ Văn Lương Lại ốc 100,000
380 Tạ Văn Thành Lại ốc 200,000
381 Tạ Mạnh Tùng Lại ốc 100,000
382 Tạ Thị Thuỳ Dung Lại ốc 100,000
383 Đỗ Trung Kiên Lại ốc 100,000
384 Tư Uyến Lại ốc 100,000
385 Đỗ Văn Phượng Lại ốc 100,000
386 Tạ Văn Lại Lại ốc 200,000
387 Đào Thị Dung Lại ốc 100,000
388 Đỗ Văn Ý Lại ốc 100,000
(20)     2,450,000
389 Đỗ Thị Liên Lại ốc 100,000
390 Đỗ Thị Ngọc Lại ốc 200,000
391 Đỗ Ngọc Linh Lại ốc 100,000
392 Đỗ Văn Bích Lại ốc 50,000
393 Đào Thị Bắc Lại ốc 200,000
394 Đào Thị Thuỷ Lại ốc 100,000
395 Ngô Thị Ổi Lại ốc 100,000
396 Đỗ Xuân Pha Lại ốc 100,000
397 Đỗ Thu Hà Lại ốc 50,000
398 Trần Văn Giang Lại ốc 100,000
399 Đỗ Văn Công Lại ốc 50,000
400 Tạ Văn Hiền Lại ốc 500,000
401 Tạ Thị Hiên Lại ốc 100,000
402 Phạm Thái Học Lại ốc 50,000
403 Đào Thị Hường Lại ốc 100,000
404 Đào Thị Khoát Lại ốc 200,000
405 Nguyễn Mậu Sê Lại ốc 200,000
406 Đỗ Văn Lộc Lại ốc 100,000
(21)     2,400,000
407 Đỗ Quyết Tới Lại ốc 200,000
408 Đỗ Văn Đàm Lại ốc 200,000
409 Hoàng Văn Phúc Lại ốc 200,000
410 Đào Văn Minh Lại ốc 200,000
410 Trương Thị Vãn Lại ốc 100,000
411 Đào Đức Thuần Lại ốc 200,000
412 Đào Thị Duyến Lại ốc 200,000
413 Đỗ Đức Hùng Lại ốc 200,000
414 Đỗ Đức Hiển Lại ốc 100,000
415 Đỗ Thị Điền Lại ốc 200,000
416 Đỗ Văn Kềnh Lại ốc 200,000
417 Nguyễn Thị Hợi Lại ốc 600,000
418 Đỗ Văn Tươi Lại ốc 100,000
419 Đào Thị Tứ Lại ốc 100,000
420 Nguyễn Thành Đoàn Lại ốc 200,000
421 Đào Thanh Duệ Lại ốc 1,000,000
422 Đào Đức Dũng Lại ốc 100,000
423 Đào Văn Tú Lại ốc 100,000
(22)     4,200,000
424 Đỗ Thành Khuê Lại ốc 100,000
425 Đỗ Thị Phượng Thị trấn Văn giang 200,000
426 Đỗ Văn Hà Lại ốc 200,000
427 Đỗ Văn Bền Hà nội 200,000
428 Đào Huy Toàn Lại ốc 100,000
429 Trương Văn Phồn Lại ốc 300,000
430 Tạ Văn Đô Lại ốc 200,000
431 Trần Văn Tài Lại ốc 500,000
432 Đỗ Thị Lan Lại ốc 200,000
433 Đỗ Viết Tám Lại ốc 200,000
434 Tạ Văn Định Lại ốc 200,000
435 Đào Văn Hùng Lại ốc 100,000
436 Đỗ Văn Vinh Lại ốc 100,000
437 Đỗ Hồng Thắng Lại ốc 200,000
438 Đỗ Văn Nghĩa Lại ốc 200,000
439 Đào Thanh Tuân Lại ốc 100,000
440 Ngô Thị Giang Lại ốc 100,000
441 Vũ Thị Tâm Lại ốc 200,000
(23)     3,400,000
442 Đào Văn Tài 200,000
443 Tạ Thị Hoàn 50,000
444 Nguyễn Văn Thân 100,000
445 Tạ Văn Vượng 200,000
446 Tạ Văn Hùng 100,000
447 Phạm Thị Thư 200,000
448 Nguyễn Minh Phương 100,000
449 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 100,000
450 Đỗ Mạnh Tuấn 100,000
451 Đỗ Văn Hùng 50,000
452 Vũ Đức Thoả 50,000
453 Mai Xuyên 200,000
454 Trần Anh Tú 500,000
455 Đỗ Văn Trọng 1,000,000
456 Nguyễn Đức Huy 100,000
457 Đỗ Hữu Ảnh 100,000
458 Đỗ Quyết Chiến 200,000
459 Đỗ Thị Tiệp 200,000
(24)     3,550,000
460 Nguyễn Anh Hoàng 200,000
461 Nguyễn Thị Thuý Dân 200,000
462 Đỗ Thanh Chi 100,000
463 Đỗ Quyết Chiến 100,000
464 Đỗ Trung Kiên 200,000
465 Đỗ Thị Đặt 100,000
466 Trương Thị Hồng Dung Như Lân 100,000
467 Tạ Văn Đàm 200,000
468 Đỗ Minh Tuyết 100,000
469 Đào Thị Tường 100,000
470 Đỗ Thanh Toản 300,000
471 Đào Văn Miêu 200,000
472 Đào Thị Ngàn 100,000
473 Nguyễn Phi Long 100,000
474 Phạm Thị Tho 200,000
475 Hoàng Hữu Trí 200,000
476 Đào Việt Hồng 200,000
477 Đào Thị Thuý 200,000
(25)     2,900,000
478 Đào Văn Túc 200,000
479 Trần Văn Thanh 100,000
480 Nguyễn Quang Thuận 100,000
481 Tạ Văn Bảng 100,000
482 Xóm cổng đình 200,000
483 Thuận Hải 50,000
484 Nguyễn Thị Vay 100,000
485 Đào Thân Tặng 100,000
486 Đỗ Văn Phương 100,000
487 Trần Văn Liên 50,000
488 Trần Duy Hưng 200,000
489 Đỗ Văn Hồng 200,000
490 Đỗ Thị Nguyên 100,000
491 Đào Thị Tỵ 100,000
492 Đỗ Thị Thiệu 50,000
493 Xóm đình 200,000
494 Trần Văn Tình 200,000
495 Trương Mạnh Đức 500,000
(26)     2,650,000
496 Đỗ Văn Hợi 200,000
497 Đào Văn Hoà 200,000
498 Trần Quý Long 200,000
499 Trần Thị Liên Công luận 1 200,000
500 Trần Văn Hà 200,000
501 Huyền Lan 200,000
502 Đỗ Hồng Vân 200,000
503 Đào Thị Sơn 200,000
504 Đào Thị Gần 100,000
505 Xóm ao sông 200,000
506 Đỗ Kim Trung 100,000
507 Đào Đức Huỳnh 200,000
508 Đỗ Văn Mến 100,000
509 Đỗ Văn Thư 100,000
510 Bùi Hữu Trọng Thôn Nguyễn, Cửu cao 300,000
511 Đỗ Hữu Thảo 100,000
512 Đào Thị Hậu 200,000
513 Phạm Văn Gạo 200,000
(27)     3,200,000
514 Đào Trọng Khiêm 100,000
515 Nguyễn Thị Hữu 50,000
516 Đào Quang Ngọc 100,000
517 Nguyễn Minh Hà 150,000
518 Hà Tân Việt 200,000
519 Đỗ Văn Đan 100,000
520 Đỗ Thị Thai 100,000
521 Đào Quý Lợi 50,000
522 Đỗ Văn Sánh 100,000
523 Trương Công Tuyến 300,000
524 Đỗ Văn Hải 100,000
525 Chiến Hào 100,000
526 Vạn Hồng 100,000
527 Sáu Ngần 50,000
528 Nguyễn Mậu Quỳnh 100,000
529 Tô Thị Nhiên 100,000
530 Đào Xuân Ban 400,000
531 Nguyễn Thanh Trường 50,000
(28)     2,250,000
532 Trương Thị Huyên 100,000
533 Đào Văn Tới 200,000
534 Đào Văn Bình 200,000
535 Đỗ Văn Lượng 100,000
536 Đào Xuân Định 100,000
537 Đỗ Văn Hà 100,000
538 Nguyễn Thị Mẩm 100,000
539 Đỗ Ngọc Minh 100,000
540 Hà Công Dân 100,000
541 Tuyết – Tuấn 200,000
542 Lê Thị Phượng Hoàng mai – Hà nội 100,000
543 Hào – Cơ Phụng công 100,000
544 Ngô Viết Hoàn 38 trần quý cáp hà nội 200,000
545 Đỗ Minh Phượng 34A trần phú hà nội 200,000
546 Trương Thị Bích Lan 119 nguyễn thái học hà nội 200,000
547 Nguyễn Thị Hạnh 43 nguyễn thái học hà nội 200,000
548 Đỗ Văn Hòa 100,000
549 Tạ Đình Thư 100,000
(29)     2,500,000
550 Nguyễn Thị Mai 500,000
551 Trương Quốc Dương 200,000
552 Trương Trọng Duy 200,000
553 Trương Trọng Dưỡng 200,000
554 Đỗ Văn Tấn 200,000
555 Tạ thị Quýt 100,000
556 Hoàng Văn Bình 100,000
557 Đỗ Văn Hải 200,000
558 Đỗ Văn Hòa 100,000
559 Oanh Dân 100,000
560 Đào Văn Dũng 100,000
561 Đào Văn Tấn 100,000
562 Thuận Niệm 100,000
563 Đặng Văn Hà 200,000
564 Đỗ Xuân Nam 200,000
565 Song Viện Sở đông 100,000
566 Đỗ Văn Ngoạn 100,000
567 Cước Quế 100,000
(30)     2,900,000
568 Đào Thị Lập Phụng công 100,000
569 Đỗ Cúc Tuân 200,000
570 Trương Thị Tuyết 100,000
571 Hồng Hải 200,000
572 Trương Hải Phong 200,000
573 Đỗ Thị Ngoạn 100,000
574 Đỗ Thị Tơ 50,000
575 Tạ Văn Hải 500,000
576 Đỗ Văn Nam 100,000
577 Đào Văn Hoàn 100,000
578 Tâm Vân 200,000
579 Tạ Thị Động 100,000
580 Bà Tư Mễ sở 50,000
581 Phạm Văn Ngọc 300,000

* tiếp tục cập nhật

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn