DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN HOÀNG MAI NHIỆM KỲ (2016 – 2021)

GIÁO HỘI PGVN QUẬN HOÀNG MAI

BAN TRỊ SỰ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SỐ: 03-NS/BTS Hoàng mai, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN HOÀNG MAI

NHIỆM KỲ (2016 – 2021)

 

TT Họ tên Pháp danh Tuổi Trình độ Quê quán Thường trú Chức danh
Đời Đạo VH PP
1 Quách Thanh Vân Thích Nguyên Thanh 1968 20 10/10 HV Hà nội Chùa Khuyến lương Trưởng ban –Trưởng ban tăng sự
2 Tống Văn Trị Thích An Hưng 1969 18 10/10 TC Hà nội Chùa Triệu Khánh Phó BTS – Trưởng ban Pháp chế
3 Lương Thị Hà Thích Đàm Hiếu 1962 29 12/12 HV Hà nội Chùa Sở thượng Phó BTS – Trưởng ban Từ thiện
4 Đặng Văn Thắng Thích Đức Tiến 1985 10 12/12 HV Bắc giang Chùa Mai Động Chánh Thư ký
5 Nguyễn Tất Thành Thích Đức Thiện 1972 04 12/12 TC Hà nội Chùa Khuyến lương PhóThư ký
6 Trần Thị Tươi Thích Minh Quyết 1985 09 12/12 HV Nam định Chùa Nam dư hạ Thủ quỹ
7 Dương Công Văn Thích Đức Hải 1974 16 12/12 TC Hà nội Chùa Khuyến lương Uỷ viên Nghi lễ
8 Phạm Trung Kiên Thích Pháp Đạt 1976 14 12/12 TC Hà nội Chùa Minh Đức Uỷ viên Kiểm soát
9 Chu Mạnh Tuấn Thích Quảng Tín 1970 11 12/12 HV Hà nội. Chùa Bằng A Uỷ viên
10 Vũ Tuyết Thanh Thích Đàm Thanh 1979 14 Th.sĩ HV Hà nội Chùa Lủ Uỷ viên
11 Phạm Thị Thoan Thích Diệu Hân 1987 08 12/12 TC Nam định Chùa Tương mai Uỷ viên
12 Trần Thị Liễu Thích Diệu Hương 1985 07 12/12 TC Ninh bình Chùa Trung lập Uỷ viên
13 Trần Thu Hà Thích Nữ Bảo Vinh 1984 02 12/12 TC Phú thọ Chùa Nam dư thượng Uỷ viên

                                                                                                                                                                             

Nơi gửi: TM.BTS GHPGVN QUẬN HOÀNG MAI

Trưởng ban

–          BTS Giáo hội PGVN TP Hà nội (để báo cáo)

–          Ban TT Quận uỷ (để báo cáo)

–          HĐND quận HM (để báo cáo)

–          UBND quận Hoàng mai (để báo cáo)

–          UB MTTQ quận Hoàng mai (để báo cáo)

–          Ban trị sự PG quận Hoàng mai (để báo cáo)

–          Lưu Vp.

 

Đại đức: Thích Nguyên Thanh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn