Đại giới đàn Phật giáo Hà Nội PL.2559 – DL.2015

(PGVN)Đại giới đàn GHPGVN Tp.Hà Nội đã chính thức khai mạc truyền trao Giới pháp cho các Giới tử vào ngày 28/02/Ất Mùi (16/04/2015) tại chùa Bằng (Linh Tiên tự), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Đúng 8h00’, ba hồi chuông trống bát nhã vang lên mở đầu nghi lễ giới đàn. Giới đàn được thực hiện theo giới luật Phật (không có phần nghi lễ hành chính). Đại giới đàn đã cung thỉnh Đức trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ làm Đàn đầu Hòa thượng cùng Hội đồng Thập giới sư Tăng. Căn cứ theo Giới đàn Tăng, các nghi lễ được cử hành: Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

 

 

Tiếp theo, Ban tổ chức cung an chức sự:Hội đồng giới sư Tăng cung thỉnh Đức trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ làm Đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết Ma Xà Lê; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ngôi Giáo thụ A Xà Lê và 7 vị Hòa thượng, Thượng tọa làm tôn chứng Tăng già.
Hội đồng giới sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Hòa thượng đàn đầu – Đàn Tỳ Khiêu Ni; Ni trưởng Thích Đàm Kim làm Hòa thượng đàn đầu- Đàn Thức Xoa Ma Ni; Ni trưởng Thích Đàm Nhâm làm Hòa thượng đàn đầu – Dàn Sa Di Ni cùng chư Ni trưởng làm ngôi Yết Ma Xà Lê,  ngôi Giáo thụ A Xà Lê và 7 vị Ni trưởng, Ni sư làm tôn chứng Tăng Già.
Tổng số lượng Giới tử tại Đại giới đàn 2015 là 252 vị. Trong đó có 21 Giới tử Tỷ Khiêu, 56 Giới tử Tỷ Khiêu Ni, 57 Giới tử Thức Xoa; 52 Giới tử Sa Di và 66 Giới tử Sa Di Ni.

 

Sau khi cung an chức sự, tất cả các vị Nghiệp sư của Giới tử đã ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư.

Sau đó, tất cả các Giới tử cầu thụ Sa di, Sa di ni và Tỷ Khiêu Giới làm lễ Hội đồng Giới sư.

Buổi sáng ngày 28/02/Ất Mùi (16/04/2015), Hội đồng Giới sư đã trao truyền Giới cho 52 giới tử Sa Di và 66 giới tử Sa Di Ni và buổi chiều cùng ngày Hội đồng giới sư đã trao truyền giới cho 21 Giới Tỷ Khiêu và  57 Giới Thức Xoa Ma Ni.

Ngày mai 29/02/Ất Mùi (17/04/2015) Hội đồng Giới sư tiếp tục trao truyền giới cho 57 vị Tỷ Khiêu Ni.

Tại buổi lễ các giới tử đã được chư tôn đức Hội đồng Giới sư trao truyền giới hạnh chính thức trở thành thành viên của tăng Già .. Cụ túc giới thực hành đầy đủ của một vị Tỳ-kheo gồm 250 giới đối với Tăng, và 348 giới đối với Ni. Một trong những điều kiện căn bản để tuyển vào Phật trường là phải thành tâm thực thi giới hạnh của người đệ tử Phật.

Chư tôn đức Hòa thượng đã sách tấn các giới tử phải luôn thành tâm thực hành giới luật, giữ tâm luôn thanh tịnh hòa hợp. Vai trò của giới luật vô cùng to lớn trong việc làm hóa hiện các điều thiện, huỷ diệt các điều bất thiện có nguy cơ nảy mầm. Do  vậy các giới tử phải  nhớ giữ gìn và hành đạo.

Quý vị Nghiệp sư đỉnh lễ Hội đồng Giới sư Tăng
 Quý vị Nghiệp sư Ni đỉnh lễ 2 Hội đồng Giới sư

 

 Hội đồng Giới sư Ni lễ Đức Pháp Chủ và Hội đồng Giới sư Tăng

 

 Hội đồng giới sư cùng các giới tử lễ Phật, lễ Tổ
 Quý Tôn đức Hội đồng Giới sư Tăng
 Giới tử đăng đàn cầu giới Sa Di
 Lễ trao y mạn cho Sa Di
 Lễ trao y cho Giới tử Sa Di Ni
 Buổi chiều Hội đồng giới sư đăng đàn truyền giới Tỷ Khiêu
 Lễ trao y cho Giới tử Tỷ Khiêu
 Lễ trao bình bát cho Giới tử Tỷ Khiêu

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn