SỚ CÚNG VU LAN – TRUNG NGUYÊN XÁ TỘI

SỚ TRUNG NGUYÊN XÁ TỘI

Kính nghe:

Tiết Vu lan trăng tỏ

Ngày tự tứ thanh lương

Trung nguyên lễ tiết là ngày xá tội Vong nhân, Tấu lạy Phật đài mở lượng Từ Bi cứu vớt, Đền ơn đáp nghĩa, Nhờ lượng Phật ân cho vong linh được cao đăng Phật quốc. Nay con là : ……………..

 

Cùng toàn gia ở tại số nhà: …………………………………………………

Nhân tiết Vu Lan cầu siêu tiến cho Chân linh Gia tiên nội ngoại: …………

Thiết nghĩ: đạo cháu con ơn sâu phải nhớ, hạt thóc kia nhờ cấy mới nên.Từ phàm phu cho đến Thánh hiền, nếu không Tiên Tổ Mẹ Cha sao có được, làm người phải biết đền đáp ơn sâu, trả nghĩa tiền sinh, nhớ công cúc dục. Nước chảy có nguồn, cây xanh có cội. Cũng muốn rằng báo đáp thâm ân. Lòng những tưởng hiếu sinh hậu báo.

Thế mà: Trời xanh thăm thẳm, đất rộng mênh mang. Tìm đâu ra cho thấy người xưa, chỉ còn thấy những nấm mồ cỏ mọc. Luật sinh tử ai hầu thoát được. Biết lấy gì báo đáp thâm ân. Chỉ còn cách niệm Phật tụng kinh, dâng văn sớ tấu trình Chư Phật.

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Chư Phật Kim Liên Tọa Hạ.

Nam Mô Tam Thừa Đẳng Giác Chư Vị Bồ Tát Hồng Liên Tọa Hạ.

Tam Giới Thiên Chúa Tứ Phủ Vạn Linh Liệt Vị Thánh Hiền Ngọc Bệ Hạ.

Cúi xin: Thập Phương Chư Phật phóng hào quang cứu vớt quần mê, Di Đà Đạo Sư đưa tay báu dắt về Cực Lạc. Tôn Giả Mục Kiền Liên cùng Ngài Địa Tạng, dùng gậy vàng phá sạch ngục tối tăm, khiến vong linh thoát khỏi cảnh oan khiên, tâm hoan hỷ chắp tay quy y Phật. Thuyền Bát Nhã chở qua Biển Khổ. Toà Kim Liên Phật tiếp dắt sang. Thuyết Diệu Pháp dự quả Niết Bàn, Ngôi Bất Thoái quyết không xa cách.

Lại nguyện: Nhờ Công đức cầu siêu Tiên Tổ, cháu cùng con nơi Dương thế an khang, hộ trì Phật Pháp Xương Minh lấy công đức sau cùng sinh Lạc Quốc.

ĐỆ TỬ CHÚNG CON THÀNH TÂM KÍNH DÂNG VĂN SỚ  TẠI CHÙA

NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM ……………………………………..  CẨN SỚ

SỚ VU LAN BÁO HIẾU

Kính nghe: Tiết Vu lan trăng tỏ

Ngày tự tứ thanh lương

Thiết trai đàn cầu Cha Mẹ hiện tại bình an, dâng sớ tấu độ Tổ tiên siêu thăng Phật cảnh. Câu Dương khánh in sâu tâm tưởng, Chữ Âm siêu chung hưởng phúc duyên, khiến nhà nhà An lạc như nguyền, mong chốn chốn bình yên toại ý.Chúng con: Động chân bước, một sát na tạo tôị muôn vàn, tham sân si mạn, sơ sẩy gây oan luỹ kiếp. Từ vô thuỷ đã tạo bao ác nghiệp, e lại sinh còn thiếu lắm thiện nhân.

Ơn Phật Tổ mở hội Vu Lan, mỗi năm dạy lập đàn xá tội. Trước bệ ngọc nay cầu sám hối, đối Liên Toà hương giới uy nghi. Trượng Phật Thừa nương đức từ bi, cầu tăng chúng dắt về giác đạo.

Duyên nay có tại nước Việt Nam,…..

Chúng con tên là:

Nhân tiết Vu Lan cầu siêu tiến cho Chân linh Gia tiên nội ngoại: …………………..

Vâng lời di giáo dâng hương hoa cầu Tam bảo chứng minh, thiết lập đạo tràng cùng tụng niệm nguyện bách linh siêu thoát. Kính dâng:

Nam mô Thập Phương nhất thiết Chư Phật, Kim Liên Tọa Hạ.

Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích ca Mâu Ny Phật, Kim liên tọa hạ.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Kim liên tọa hạ.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Hồng liên tọa hạ.

Kính mong: Thánh Tăng chiếu giám, Liệt Tổ cảm thông, Bát Bộ gia trì, Thiên Long ủng hộ. Đức lục hòa, cứu khổ trầm luân, Thanh tịnh giới, vớt dòng lục đạo. Khiến vong giả tội khiên gột sạch, và người còn cát khánh tam đa. Nguyện gia tiên tắm gội Liên Trì, mong Cha Mẹ quay về Bát Chính.

Chạnh nghĩ: Thiên đường còn sinh tử luân hồi, Địa ngục bao tối tăm khổ cực. Trên đời ai thoát cảnh tóc bạc da mồi, dưới âm kẻ đọa đày ma kêu quỷ khóc. Thời tiết đổi bão bùng cây ngả, mùa Vu Lan lã chã mưa rơi, non sông sóng gió tơi bời, buồn thương than khóc ngậm ngùi chia ly, biết bao cảnh sầu bi thảm thiết, khắp cõi này oan nghiệp đảo điên, chúng con nay học Đức Mục Liên, báo ân Phật Tổ, Gia tiên chí thành.

Lại nguyện: Âm siêu về cảnh an lành, Dương khánh ân chiêm pháp vũ, Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, để từ nay oan kết băng tiêu, chung cộng hưởng thái bình Tịnh Độ. Trăm lạy khấu đầu cẩn bạch, ngưỡng mong Tam Bảo chứng minh.

ĐỆ TỬ CHÚNG CON THÀNH TÂM KÍNH DÂNG VĂN SỚ ,

NGÀY……..….…THÁNG .……………. NĂM …………..………………….

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn