CHỌN NGƯỜI XUẤT GIA VÀ THU NẠP ĐỆ TỬ

NGHI LỄ

Thích Hoàn Thông

— o0o —

Phần 8

PHÉP CHỌN NGƯỜI XUẤT GIA

Phép chọn người xuất gia, phải coi 10 thức sau đây. Nếu người có được 1 hoặc 2 hoặc 3 thức mới nên thâu nhận cho xuất gia, bằng không có thức nào, đó là người nghiệp chướng quá nhiều, không tin nh©n quả, e sau này phá đạo. Hạng người như vậy không căn tu, phải cẩn thận!

Không cứ là người tu hay không tu, nếu như có được một hay hai thức … đều là những người có căn lành, có giống tốt, cuộc đời của người đó bớt khổ n·o, biết kính Phật, trọng tăng.

Nam gặp nhiều thức càng tốt, nữ gặp ít thức càng hay.

Muốn tìm coi người đó tuổi gì, sinh vào tháng nào để tìm thức.

Sau đây sẽ ghi từng thức một, các bạn cứ coi theo năm tuổi và tháng sinh mà tìm.

  1. BỒ ĐỀ THỨC

Bồ đề chi thức tÝnh từ bi

Ác hựu nhân tăng, thiện hựu khi

Ngộ thiện bất khi, ác bất phạ

Bình sinh quý tướng hữu căn ky (cơ)

NGHĨA:

Người gặp thức bồ đề có tánh từ bi thương người. Thói thường người làm việc ác bị người ta ghét mà làm lành cũng bị người ta khi. Người có thức này thì không khi kẻ làm lành, không sợ kẻ làm ác. Người này bình sanh có quý tướng lại là người có căn cơ với đạo.

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
2, 5, 12 Ngọ 5, 8, 10
Sửu 2, 6, 12 Mùi 6, 9, 10
Dần

4, 5, 10

Thân 5, 9, 12
Mẹo 2, 10 Dậu 2, 6, 12
Thìn 2, 6, 9 Tuất 2, 5, 12
Tỵ 4, 7, 10 Hợi 2, 5, 12

—o0o—

  1. TIÊU TAI THỨC

Tiêu tai chi thức, mạng lý cai,

Sanh lai háo thiện, thiểu bi ai.

Ngũ hành nội hữu tương cực cứu

Miên diên phước khánh, vĩnh vô tai.

NGHĨA:

Người gặp tiêu tai thức là người mệnh số lớn. Bản tính ưa điều thiện, ít buồn khổ. Bên trong có ngũ hành (ngũ hành trong ngũ tạng) cứu giúp lẫn nhau nên ít bệnh tật. Phúc vui được thêm dài, dứt hẳn tai nạn.

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
2, 6, 12 Ngọ 4, 7, 10
Sửu 1, 7, 10 Mùi 2, 9, 10
Dần 1, 7, 11 Thân 1, 4, 10
Mão 2, 9, 12 Dậu 2, 5, 11
Thìn 1, 4, 7 Tuất 2, 6, 11
Tỵ 2, 4, 11 Hợi 1, 4, 10

—o0o—

  1. TAM HỢP THỨC

Tam hợp chi thức sơ thời tai,

Mệnh hạn hình xung hữu họa lai,

Nhược nhân phạm thử đa hòa thuận,

Chỉ khủng gia trung bất tụ tài.

NGHĨA:

Người gặp thức Tam hạp vận mạng buổi đầu (lúc tiền vận) bị hình xung có thể có tai họa đến. Người phạm thức này tánh tình rất ưa sự hòa thuận. Chỉ e trong nhà tiền của không tụ (bị hao tán).

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
1, 6, 9 Ngọ 1, 2, 4, 11
Sửu 4, 7, 8, 11 Mùi 1, 4, 10
Dần 5, 8, 12 Thân 2, 11, 12
Mẹo 6, 9, 12 Dậu 2, 6, 11
Thìn 1, 4, 10 Tuất 1, 4, 7
Tỵ 2, 8, 11 Hợi 2, 8, 11

—o0o—

 

  1. THÔNG THIÊN THỨC

Thông thiên chi thức thọ chủ cao

Nhứt sanh y lộc đắc kiên lao

Khí tượng nhơn tôn, đa cận quý

Tứ trụ phạm trùng thị thiên tạo.

NGHĨA:

Người gặp Thông thiên thức tuổi thọ được cao (sống lâu). Cơm áo một đời bền vững (đầy đủ). Có khí tượng được người đời tôn kính lại được gần những bực quyền quý. Nếu ai gặp luôn được 4 thức chánh, ấy là người thiên tạo.

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
 6, 12 Ngọ 1, 4, 7
Sửu 1, 7, 12 Mùi 1, 4, 10
Dần 5, 8, 12 Thân 2, 6, 8
Mẹo 8, 9, 12 Dậu 3, 6
Thìn 2, 5, 12 Tuất 6, 9, 12
Tỵ 1, 4, 10 Hợi 5, 7, 8

—o0o—

  1. KHỞI GIA THỨC

Khởi gia chi thức trí điền trang

Tố sự an trầm, phước lộc toàn

Tổ nghiệp căn cơ nghi diệc cải

Tự thành tự lập hảo gia duyên.

NGHĨA:

Người gặp Khởi gia thức có nhà đất của cha mẹ để lại. Làm việc gì thì kín đáo an toàn, được phước lộc đầy đủ. Nhưng cơ sở của cải của ông cha để lại phải nên sửa đổi, rồi tự mình làm nên, tự mình tạo lập, trong nhà đầy đủ mọi điều tốt đẹp.

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
1, 4, 10 Ngọ 4, 7, 10
Sửu 2, 5, 10 Mùi 5, 8, 12
Dần 2, 6, 12 Thân 6, 9, 12
Mẹo 1, 4, 7 Dậu 1, 7, 10
Thìn 2, 6, 11 Tuất 2, 5, 6
Tỵ 2, 6, 9 Hợi 1, 4, 10

—o0o—

 

  1. PHƯƠNG TRƯỢNG THỨC

Phương trượng chi thức tánh vô độc

Vi nhơn quyền bính hữu uy mô

Bất phạm hình xung đa chủ quý

Ưu yểm văn tài đại trượng phu.

NGHĨA:

Người có thức Phương trượng tánh tình không có độc, là người có quyền bính, uy nghi, mô phạm. Mạng lý nếu không phạm hình xung, đa số đều là hạng sang quý. Có văn tài ưu việt lấn cả mọi người. Ấy là bậc Đại trượng phu.

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
2, 7, 12 Ngọ 1, 4, 7
Sửu 2, 6, 11 Mùi 2, 5, 8
Dần 2, 9, 10 Thân 2, 6, 12
Mẹo 1, 4, 10 Dậu 1,7, 12
Thìn 2, 5, 12 Tuất 2, 9, 12
Tỵ 2, 6, 12 Hợi 6, 9, 12

—o0o—

  1. THÀNH TỰU THỨC

Thành tựu chi thức đa khẳng khái

Ấu niên bất toại, hữu phường hại

Hữu tâm cứu nhơn thành oán hận

Chỉ vị tự tánh vô ninh nại.

NGHĨA:

Người gặp thức Thành tựu đa số là người có tánh thẳng thắn. Ấu niên không làm được việc gì cho toại chí lại còn có điều phường hại nữa là khác. Có tâm hay giúp người nhưng làm ơn mắc oán. Ấy chỉ vì bản tánh thẳng ngay không chiều lòn nịnh bợ.

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
2, 6, 9 Ngọ 8, 11
Sửu 2, 6, 9 Mùi 2, 9, 10
Dần 4, 7, 10 Thân 1, 4, 10
Mẹo 5, 8, 10 Dậu 2, 5, 12
Thìn 3, 9, 11 Tuất 2, 6, 12
Tỵ 1, 4, 10 Hợi 1, 4, 10

—o0o—

  1. PHƯỚC LỘC THỨC

Phước lộc chi thức hữu đại tài

Tiền bảo sử tận phục hoàn lai

Bát tự tinh cao đa cận quý

Tự nhiên y lộc xứng tâm hoài.

NGHĨA:

Người gặp được Phước lộc thức có rất nhiều của cải. Tiền bạc báu vật dùng hết thì lại có nữa. Nếu như về Bát tự (Niên, Ngoạt, Nhựt, Thời như Năm Mậu Dần, tháng Ất Mẹo, ngày Kỷ Tỵ, giờ Nhâm Thân vì tổng cộng có 8 chữ mới gọi là Bát tự). Cũng cao số thì phần nhiều được gần bực sang quý. Y lộc tự nhiên được xứng ý.

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
6, 12 Ngọ 2, 5, 8
Sửu 2, 9, 12 Mùi 3, 5, 12
Dần 4, 6, 12 Thân 1, 7, 10
Mẹo 2, 5, 8 Dậu 3, 6, 12
Thìn 2, 8, 12 Tuất 6, 9, 12
Tỵ 1, 4, 7 Hợi 1, 4, 11

—o0o—

  1. THIỆN TRI THỨC

Thiện tri chi thức chúng nhơn khâm

Y lộc tự trần phong túc doanh

Đáo xứ quý nhơn tương hỷ duyệt

Niên phùng chi vận hữu thời hanh.

NGHĨA:

Người nào có thức Thiện tri này thì được mọi người khâm phục. Y lộc tự nhiên đầy đủ không hề thiếu thốn. Đi đến xứ nào cũng được các bực tôn quý đón tiếp vui vẻ. Đến năm vận hạn tốt là lúc thời vận được hanh thông.

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
5, 8, 9, 10 Ngọ 2, 9, 12
Sửu 7, 9, 12 Mùi 2, 6, 10
Dần 1, 7, 12 Thân 1, 2, 10
Mẹo 6, 9, 12 Dậu 1, 7, 12
Thìn 1, 7, 10 Tuất 6, 9, 12
Tỵ 6, 11 Hợi 6, 9, 12

—o0o—

  1. PHẬT PHÁP THỨC

Phật pháp chi thức bất khả khinh

Sanh lai bát tự thậm phân minh

Hiếu học cổ kim, tâm tánh xảo

Xuất ngữ hòa nhơn thỉ chung ưng.

NGHĨA:

Người nào sanh nhằm Phật pháp thức ấy là người không thể khinh dể được. Sanh ra tám chữ (số mạng) rất rõ ràng. Thường ham học kinh sách cổ kim, tâm tánh rất thông minh, khéo léo. Có nói ra điều gì mọi người đều tin tưởng làm theo.

NĂM TUỔI THÁNG SANH NĂM TUỔI THÁNG SANH
5, 8, 11 Ngọ 3, 9, 10
Sửu 2, 9, 12 Mùi 6, 9, 12
Dần 1, 9, 11 Thân 6, 9, 12
Mẹo 2, 11 Dậu 1, 4, 12
Thìn 3, 9, 12 Tuất 2, 6, 9
Tỵ 1, 4, 10 Hợi 4, 7, 10

—o0o—

PHÉP CHỌN NGÀY XUỐNG TÓC

và THÂU ĐỒ

(CỦA NGÀI VĂN THÙ)

Hai phần này rút ra từ trong Đại tạng kinh. Đây là lời chỉ dạy của ngài Văn Thù người con Phật không thể không tin hay cho là mê tín được. Ngài Văn Thù y theo chư Phật tuy thuận chúng sanh:”Chúng sanh thuyết ngưu Phật thuyết ngưu, chúng sanh thuyết mã Phật thuyết mã”. Tôi chép vào đây để tiện dụng.

NGÀY XUỐNG TÓC (cạo đầu) KIẾT HUNG

Ngày mùng 1 Thọ phước Ngày mùng 2 Quan sự
Ngày mùng 3 Hoan hỷ Ngày mùng 4 Phú quý
Ngày mùng 5 Mặt bị đen Ngày mùng 6 Thần thông
Ngày mùng 7 Khương ninh Ngày mùng 8 Trường thọ
Ngày mùng 9 Văn pháp Ngày mùng 10 Ký biệt
Ngày 11 Sáng mắt Ngày 12 Khốn khổ
Ngày 13 Ít trong sáng Ngày 14 Được thần định
Ngày 15 Đại kiết Ngày 16 Được lợi ích
Ngày 17 Nhiều bịnh Ngày 18 Bị tội trộm
Ngày 19 Ngộ đạo Ngày 20 Họa nhiều
Ngày 21 Hoạn nạn Ngày 22 Thọ dụng đầy đủ
Ngày 23 Đa văn (nghe nhiều) Ngày 24 Chứng quả
Ngày 25 Đấu tranh Ngày 26 Điềm tốt
Ngày 27 Bịnh ghẻ lác Ngày 28 Thọ sự oan ức
Ngày 29 Trí huệ tăng trưởng Ngày 30 Vừa ý

—o0o—

NGÀY TRUYỀN PHÁP, THÂU ĐỒ CHÚNG KIẾT HUNG

Ngày mùng 1 Thương hại bất lợi
Ngày mùng 2 Quan tư, khẩu thiệt, đại hung
Ngày mùng 3 Đại kiết, đại phú, vinh hoa, được tài
Ngày mùng 4 Đại quý, vinh vượng, trồng trọt thêm nhiều, đại kiết
Ngày mùng 5 Bất lợi, đại hung
Ngày mùng 6 Thêm sự hòa mục lâu dài, đại kiết
Ngày mùng 7 Mắc sự thị phi bất lợi không tốt
Ngày mùng 8 Chủ về sư trưởng được sống lâu, đại kiết
Ngày mùng 9 Chủ về Thầy, Trò khẩu thiệt bất lợi
Ngày mùng 10 Chủ về Thầy được danh trấn bốn phương, sống lâu, đại kiết
Ngày 11 Chủ về Thầy được hòa mục vạn lợi, đại kiết
Ngày 12 Chủ về Thầy, Trò luôn luôn thường gặp điều bất lợi, đại hung
Ngày 13 Kiết khanh, thêm của, thêm lộc, đại vượng
Ngày 14 Phá tài, hại sư, thường có các sự hung
Ngày 15 Chủ về Thầy, Trò trong 70 năm được đại kiết lợi.
Ngày 16 Chủ về cốt cách sang trọng, của cải hưng vượng có dư
Ngày 17 Thâu nạp đồ chúng bán hung bán kiết
Ngày 18 Chủ về sư đồ không quá một năm đều chết cả
Ngày 19 Chủ về Đại vượng, trọn ngày hòa mục đại kiết
Ngày 20 Phá bại, quan tư, khẩu thiệt hoàn toàn bất lợi
Ngày 21 Sư trưởng chẳng quá một năm thầy, trò đều chết
Ngày 22 Không đến nổi chết, nhưng khẩu thiệt bất lợi
Ngày 23 Chủ về Đồ đệ bị tai nạn nơi cửa quan, tương tranh, hung
Ngày 24 Bất lợi, hung
Ngày 25 Chủ về sống lâu, được của, thượng kiết
Ngày 26 Chủ về gian khổ (ách nạn) bất lợi
Ngày 27 Chủ về thêm của cải đến vạn bội, mọi sự được đại kiết.
Ngày 28 Sư trưởng được điềm lành, đại kiết
Ngày 29 Thầy, Trò đều được sang quý, phúc lộc, thêm của, đại kiết
Ngày 30 Chủ về Thầy, Trò đều chết cả, tài bạch chẳng vượng, hung

—o0o—

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn