PHẬT HỌC PHỔ THÔNG : Hòa Thượng Thích Thiện Hoa (P1)

Lời Nói Ðầu Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Ðạo Phật. Dân chúng thường nói “Ðạo Phật là đạo của ông bà”, hay “Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả…”. Kể về số […]

Chi tiết →