KỆ THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG

BÀI KỆ THỈNH CHUÔNG ÂM HÁN

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới

Thiết vi u ám tất giai văn,

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,

Nhất thiết chúng sinh thành chính giác. (Rung 7 tiếng chuông). 

Văn chung thanh, phiền não khinh,

Trí tuệ trưởng Bồ Đề sinh,

Ly Địa ngục, xuất hỏa khanh,

Nguyện thành Phật, độ chúng sinh,. (1 tiếng chuông).

Phá Địa ngục chân ngôn:

Án già la đế gia sa bà ha ( 3 lần ) (1 tiếng chuông).

Hồng chung sơ (nhị, tam) khấu,

Bảo kệ cao âm,

Thượng thông thiên đường,

Hạ triệt địa phủ. (1 tiếng chuông).

Thượng chúc đương kim Chủ tịch,

Đại thống càn khôn.

Văn võ quan viên.

Cao thăng lộc vị. (1 tiếng chuông). 

Tam giới tứ sinh chi nội,

Các miễn luân hồi,

Cửu hữu thập loại chi trung,

Tất ly khổ hải. (1 tiếng chuông).

Ngũ phong thập vũ,

Miễn tao cơ cẩn chi niên,

Nam mẫu đông giao,

Câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhật. (1 tiếng chuông).

 

Chiến hưu chinh,

Đại lợi nhân hoà

Trận bại thương vong,

Câu sinh Tịnh Độ. (1 tiếng chuông).

Phi cầm tẩu thú,

La võng bất phùng,

Lãng tử cô tôn,

Tảo hoàn hương tịch. (1 tiếng chuông).

Vô biên thế giới,

Địa cửu thiên trường,

Viễn cận đàn na,

Tăng diên phúc thọ. (1 tiếng chuông).

Sa môn hưng thịnh,

Phật Pháp thường thăng,

Thổ địa long thần,

An Tăng hộ Pháp. (1 tiếng chuông).

Phụ mẫu Sư trưởng,

Tồn vong tịnh lợi,

Lịch đại tổ nễ,

Đồng đăng bỉ ngạn. (1 tiếng chuông).

Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (1 tiếng chuông).

Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (1 tiếng chuông).

Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 tiếng chuông).

Nam Mô Đương Lại  Hạ sinh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. (1 tiếng chuông).

Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. (1 tiếng chuông).

Nam Mô Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.(1 tiếng chuông).

Nam Mô Nga My Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 tiếng chuông).

Nam Mô Cửu Hoa Sơn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 tiếng chuông).

Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 tiếng chuông).

Sở nguyện (1 tiếng chuông).

Quốc gia vĩnh cố,

Thế giới hoà bình,

Phật nhật tăng huy,

Pháp luân thường chuyển. (đoạn này dồn 8 tiếng chuông).

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 tiếng chuông).

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 tiếng chuông).

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 tiếng chuông).

Hòa nam Thánh chúng.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết;

Ngã đẳng dữ chúng sinh,

Giai cộng thành Phật đạo.

*****************

Các tin cũ hơn