Nhân quả

Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”.

Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền Sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh như: Kim Cang, Pháp Bảo Đàn…nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sinh lòng khinh mạn và lạc vào lối chấp không?. Thật ra, nhân qủa không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chính Giác đều không ngoài nhân qủa. Do sự kiện trên bút giả mới phiên dịch quyển kinh nầỵ

Vì kinh Nhân Qủa nói tóm tắt không mấy trang nên bút giả lại phụ thêm một ít câu chuyện tạm gọi là “Nhân Qủa Luân Hồi Tạp Lục”.

Về việc luân hồi nhân qủa ở Việt Nam ta cũng có nhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mác đi. Vì thế, bút giả đành tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật. Cái thông bệnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa sư cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư Cụ mỉm cười đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi!”, Đại để, người đã lăn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thật hành thông thường, là như thế.

Kinh Hoa Nghêm nói: “Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức”. Mong những vị hữu duyên, khi xem đến quyển sách này, bắt đầu tu niệm tin có linh hồn ma qủy, đến tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của Phật Pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật đà mà tỉnh ngộ.

Thích Thiền Tâm

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16381

Dùng vàng trang nghiêm Phật là trang nghiêm mình Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16382

Quả: Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì? Nhân: Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16383

Quả: Do nhân duyên gì mặc gấm vóc? Nhân: Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16384

Quả: Có ăn, có mặc do nhân gì? Nhân: Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16385

Quả: Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? Nhân: Kiếp trước một nửa không xả thí.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16386

Quả: Lầu cao nhà lớn do nhân gì? Nhân: Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16387

Quả: Phước lộc đầy đủ do nhân gì? Nhân: Xưa lập chùa am cất nhà mát.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16388

Quả: Người thấy vui mừng do nhân gì? Nhân: Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16389

Quả: Cha mẹ song toàn do nhân gì? Nhân: Đời trước kính trọng người cô độc.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16390

Quả: Không cha mất mẹ do nhân gì? Nhân: Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16391

Quả: Nuôi con không được do nhân gì? Nhân: Xưa sanh con gái dìm cho chết.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16392

Quả: Đời này sống lâu do nhân gì? Nhân: Kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16393

Quả: Đời này mạng yểu do nhân gì? Nhân: Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16394

Quả: Đời này ở góa do nhân gì? Nhân: Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16395

Quả: Đời nay sáng mắt do nhân gì? Nhân: Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16396

Quả: Môi miệng sứt thiếu do nhân gì? Nhân: Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16397

Quả: Đời nay câm điếc do nhân gì? Nhân: Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16398

Quả: Đời nay lưng gù do nhân gì? Nhân: Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16399

Quả: Tay bị cong quẹo do nhân gì? Nhân: Đời trước đều là người tạo nghiệp.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16400

Quả: Chân bị co rút do nhân gì? Nhân: Kiếp trước ngăn người đánh cướp người.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16401

Quả: Làm thân trâu ngựa do nhân gì? Nhân: Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16402

Quả: Đọa làm heo chó do nhân gì? Nhân: Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16403

Quả: Đời này nhiều bệnh do nhân gì? Nhân: Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16404

Quả: Đời này không bệnh do nhân gì? Nhân: Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16405

Quả: Hằng bị lao tù do nhân gì? Nhân: Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16406

Quả: Đời nay chết đói do nhân gì? Nhân: Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16407

Quả: Bị thuốc độc chết do nhân gì? Nhân: Kiếp trước giăng lưới giết hại cá.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16408

Quả: Đời này lùn bé do nhân gì? Nhân: Kiếp trước xem Kinh để dưới đất.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16409

Quả: Ghẻ lác phong điên do nhân gì? Nhân: Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16410

Quả: Thân có mùi hôi do nhân gì? Nhân: Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16411

Quả: Đời này chết treo do nhân gì? Nhân: Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16412

Quả: Quan, quả, cô độc do nhân gì? Nhân: Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16413

Quả: Sét đánh lửa thiêu do nhân gì? Nhân: Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16414

Quả: Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Nhân: Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16415

Nhân: Muôn việc mình làm lại mình chịu Quả:Thọ khổ địa ngục oán trách ai?

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16416

Nhân: Kẻ nào đề xướng Kinh Nhân Quả Quả: Đời sau người thấy sinh cung kính.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16417

Nhân: Người nào ấn tống Kinh Nhân Quả Quả: Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16418

Nhân: Sẽ tin bố thí với trì trai Quả: Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16419

Nhân: Nếu ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn Quả: Nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16420

Nhân: Đừng nói nhân quả người không thấy Quả: Xa trả con cháu, gần trả mình.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16421

Nhân: Đừng bảo làm quan là chuyện dễ Quả: Không tu, phước đến từ đâu.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16422

Nhân: Nếu ai hủy báng Kinh Nhân Quả Quả: Kiếp sau đọa lạc mất thân người.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16423

Nhân: Kẻ nào biên chép Kinh Nhân Quả Quả: Truyền đời tu học đạo nhà hưng.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16424

Nhân: Kẻ nào thọ trì Kinh Nhân Quả Quả: Chư Phật Bồ Tát đều chứng minh.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16425

Nhân quả ba đời nói không hết Thiên Long chẳng bỏ ý người lành.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16426

Nhân-Quả: Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả Nhân-Quả: Đời nay tu nhân tích đức để về sau.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16427

Nhân: Nếu như nhân quả không cảm ứng Quả: Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16428

Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ Phật nói lời Phật chớ khinh chê.

Trên đời đều có luật Nhân Quả hết. Anh em xem nhé - 16429

Nhân: Người nào tin sâu Kinh Nhân Quả Quả: Đồng sanh Tây Phương Cõi Cực Lạc.

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn