PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG QUYỂN BỐN

PHẬT NÓI KINH  ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG  QUYỂN BỐN  Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay làm thế nào được sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ni? Nếu được thì vô lượng thiền định tương ưng không thể nghĩ bàn. Tức đồng được Vô […]

Chi tiết →
 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không Địa điểm: Thánh Hà Tây Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ Biên tập: Phật tử Diệu Hiền   Phần 1   Chào quí vị đồng tu! Hôm nay chúng ta có cơ duyên tốt như vậy để […]

Chi tiết →
 
 

PHẬT GIÁO TAM TẠNG KINH – ĐẠI THỪA KINH PHÁP CÚ –

12 BÀI KỆ PHẨM SONG YẾU***– A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM– Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Trung Bộ Kinh

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta) Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda được nghe như sau: […]

Chi tiết →
 
 
thumbnail

Từ Bi Thuỷ Sám – quyển hạ

Từ Bi Thủy Sám Pháp Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư Dịch giả: Thích Huyền Dung  (Đại chúng ngồi tụng) Lư hương vừa đốt, Cõi Pháp thơm lây Chư Phật bốn biển đều xa hay Thấu tâm thành này Chư Phật hiện thân ngay. Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát. (3 […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Từ Bi Thủy Sám – quyển trung

Từ Bi Thủy Sám Pháp Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư Dịch giả: Thích Huyền Dung  (Đại chúng ngồi tụng) Lư hương vừa đốt, Cõi Pháp thơm lây Chư Phật bốn biển đều xa hay Thấu tâm thành này Chư Phật hiện thân ngay. Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát. (3 […]

Chi tiết →
 
thumbnail

TỪ BI THUỶ SÁM PHÁP – quyển thượng

NGHI THỨC TỤNG KINH Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư Dịch giả: Thích Huyền Dung “Tội từ tâm khởi cũng từ tâm diệt Tội diệt tâm không cả hai đều hết.” “Nguyện nghiệp chướng báo chướng, Phiền não chướng, ba chướng tiêu trừ. Nguyện tân duyên, cựu duyên, Oan trái duyên, mọi duyên giải thoát”. […]

Chi tiết →