Người xuất gia (Phần cuối)

(PGVN)Người xuất-gia thực đúng như kinh Pháp-Hoa đã dạy, là người bỏ nhà thế gian vào nhà của Phật, cởi áo thế gian mặc áo của Phật, bỏ chỗ thế gian ngồi chỗ của Phật. Ngồi chỗ của Phật là xác nhận “các pháp đều không” nên không thấy có gì quan trọng hết và […]

Chi tiết →
 

Người xuất gia (Phần 2)

(PGVN)“Phật là cha, Pháp là mẹ. Thuận lời Phật, làm theo Pháp, ấy là hành động đúng với cha mẹ.” Người Xuất-gia từ bỏ tất cả, thoát ly gia đình, lấy Phật làm cha, lấy Pháp làm mẹ, thì phải có sự sinh hoạt đúng với cha mẹ ấy. Cho nên vấn đề hành trì được […]

Chi tiết →
 

Người xuất gia (Phần 1)

(PGVN)Xuất-gia nghĩa là bỏ tất cả: Bỏ gia đình, bỏ hình đẹp, bỏ bà con, bỏ thân mạng, bỏ cả tự lợi. Đó là năm tư cách của người Xuất-gia. Mà bỏ tức giải thoát, nên bỏ năm điều trên thì đạt đến sự Giải-thoát chỉ vì chánh-pháp và vì muôn loài. 1. Thế nào […]

Chi tiết →
 

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG QUYỂN BỐN

PHẬT NÓI KINH  ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG  QUYỂN BỐN  Lúc bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay làm thế nào được sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ni? Nếu được thì vô lượng thiền định tương ưng không thể nghĩ bàn. Tức đồng được Vô […]

Chi tiết →
 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không Địa điểm: Thánh Hà Tây Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ Biên tập: Phật tử Diệu Hiền   Phần 1   Chào quí vị đồng tu! Hôm nay chúng ta có cơ duyên tốt như vậy để […]

Chi tiết →
 
 

PHẬT GIÁO TAM TẠNG KINH – ĐẠI THỪA KINH PHÁP CÚ –

12 BÀI KỆ PHẨM SONG YẾU***– A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM– Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói […]

Chi tiết →
 
thumbnail

Trung Bộ Kinh

Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 150. Kinh Nói cho dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta) Như vầy tôi nghe. Môt thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda được nghe như sau: […]

Chi tiết →
 
 
thumbnail

Từ Bi Thuỷ Sám – quyển hạ

Từ Bi Thủy Sám Pháp Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư Dịch giả: Thích Huyền Dung  (Đại chúng ngồi tụng) Lư hương vừa đốt, Cõi Pháp thơm lây Chư Phật bốn biển đều xa hay Thấu tâm thành này Chư Phật hiện thân ngay. Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát Ma ha tát. (3 […]

Chi tiết →