Thông tư tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

(PGVN)Để công tác phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2559 được tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———————-
Số : 145 /TT/HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2015
 THÔNG TƯ
V/v Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội
Kính gởi: – BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG GHPGVN
               – BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ
– Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của GHPGVN;
– Căn cứ Nghị quyết số 024/NQ.HĐTS ngày 24/01/2015 Hội nghị kỳ 3 Khóa VII Trung ương GHPGVN;
– Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của GHPGVN.
Để công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2559 được tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội như sau:
A. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Bắc:
+ Thời gian Hội nghị sinh hoạt Giáo hội tại phía Bắc do Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tổ chức, sẽ có thông báo sau.
B. Tại các tỉnh, thành Phật giáo phía Nam:
1.Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ đến 17 giờ, ngày 23/5/2015 (06/4/Ất Mùi).
2.Địa điểm: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
3.Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 250 đại biểu
a. Ban, Viện Trung ương tại phía Nam:
-Ban, Viện Trung ương Giáo hội: 05 đại biểu/Ban, Viện
-Phân ban Ni giới Trung ương: 05 đại biểu.
b. BTS GHPGVN các tỉnh, thành phía Nam:
– BTS GHPGVN tỉnh, thành phố: (Trưởng hoặc Phó ban Thường trực; Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp, Ban Tăng sự): 05 đại biểu.
 
4. Nội dung sinh hoạt:
a. Ban Thư ký triển khai công tác Đại hội GHPGVN cấp Huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
b. Ban Hoằng pháp Trung ương triển khai công tác Hoằng pháp mùa An cư Kiết hạ PL. 2559 và công tác Hội thảo Hoằng pháp;
c. Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai các qui định của Pháp luật;
d. Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát Trung ương triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học.
 
5. Phương thức thực hiện:
-Quý Ban gởi danh sách các thành viên tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.
-Thời gian gởi danh sách chậm nhất là ngày 15/5/2015
Email: vitinhvp2@yahoo.com
Để công tác tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2015 được thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Quý Ban thực hiện nội dung Thông tư này.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
– Như trên
– Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) các tỉnh, thành
 “để biết”
– Lưu.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn