Niệm Phật Không Phải Là Kêu Phật

Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sinh. Ngài chủ trương có ba điều kiện vãng sinh. Một là hành giả tin Đức Phật Di Đà qua […]

Chi tiết →
 

Ý nghĩa Bổn môn Pháp hoa

Nói đến Pháp hoa, người ta thường nghĩ đó là bộ kinh Pháp hoa 28 phẩm mà các chùa thường tụng. Nhưng Bổn môn Pháp hoa cũng rút từ 28 phẩm của kinh Pháp hoa và 28 phẩm của kinhPháp hoa cũng rút từ tam tạng Thánh giáo của Đức Phật. Và tam tạng Thánh […]

Chi tiết →
 

Tìm hiểu Pháp môn Tịnh độ (P.3)

(PGVN)Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào muốn sinh về cõi Cực lạc, thì người ấy phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà với một lòng không tạp loạn, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày. Người ấy, đến khi lâm chung […]

Chi tiết →
 

Tìm hiểu Pháp môn Tịnh độ (P.1)

(PGVN)Pháp môn Tịnh Độ chủ trương niệm Phật, quán tưởng Đức Phật A Di Đà và sự thù thắng, trang nghiêm của cõi Cực lạc Tịnh Độ, bằng tự lực với Tín, Nguyện, Hạnh tương ưng bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. LỜI NÓI ĐẦU Là phật tử, không ai không biết đến […]

Chi tiết →
 

Tìm hiểu Pháp môn Tịnh độ (P.2)

(PGVN)Giáo lý căn bản của Tịnh Độ tông chủ trương người tu theo Tịnh Độ (kể cả xuất gia và tại gia)  phải nhất tâm niệm Phật, quán tưởng Đức Phật A Di Đà và sự trang nghiêm thanh tịnh của cõi Cực Lạc  nơi Tây phương Tịnh độ, bằng tự lực của mình với niềm tin […]

Chi tiết →