thumbnail

THANH NIÊN VỚI VIỆC ĐI CHÙA

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Thưa tất cả các bạn Thanh niên Phật tử thân mến! Hôm nay đem việc đi chùa mà bàn với các bạn thanh niên thật là một chuyện rất tầm thường. Thưa các bạn! Tôi lại thích nói những chuyện tầm thường ấy, vì nó rất […]

Chi tiết →