50 ngôi vị của Bồ tát

(PGVN)Thập Hồi Hướng Vị là một trong 50 ngôi vị tu tập của Bồ Tát. Thập Hồi Hướng Vị là chỉ từ ngôi vị thứ 31 đến ngôi vị thứ 40. Bồ Tát phát khởi tâm Thập Hồi Hướng với chủ ý là dùng tâm đại bi để cứu hộ tất cả chúng sinh. QUÁ […]

Chi tiết →
 

Đọc Và Hiểu Địa Tạng Vương Bồ Tát – Phần Cuối

Trong Phật giáo Đại thừa, có năm vị Bồ tát trứ danh, tượng trưng cho năm ý nghĩa Đại thừa, đó là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quán Thế Âm, Đại Từ Di Lặc và Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Năm vị Bồ tát này biểu hiện cho […]

Chi tiết →
 

Đọc Hiểu Địa Tạng Vương Bồ Tát – Phần 2

Hồi đời quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, có đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục ra đời. Sau Phật diệt rồi, đến thời kỳ tượng pháp, thì ngài Địa Tạng chưa chứng vị Bồ Tát, sanh làm người con gái tên là Quang Mục. Khi mẹ nàng từ trần, thì nàng ngày […]

Chi tiết →
 

Đọc Hiểu Địa Tạng Vương Bồ Tát – Phần 1

Đức Địa Tạng Bồ Tát là một vị đã chứng bậc đẳng giác trải đến vô lượng a tăng kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu ngài chưa độ hết chúng sanh, thì ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì ngài thề […]

Chi tiết →
 

Tưởng niệm ngày Vía đức Đại nguyên Địa Tạng Bồ tát

(PGVN)Theo tục lệ hằng năm vào ngày 30 tháng 7 Âm lịch, các chùa Bắc tông đều cúng Vía đức Địa Tạng Vương Bồ tát. Tại sao chọn ngày 30 tháng 7 Âm lịch để cúng Vía đức Địa Tạng Vương Bồ tát? – “Vào triều đại nhà Đường, năm Vỉnh Huy thứ tư. Về […]

Chi tiết →
 
 

Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ tát

Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật nói về bốn tiền thân, với bốn đại nguyện của ngài Địa Tạng như sau. 1. Trong vô lượng kiếp về trước, ngài Địa Tạng là một vị Trưởng giả, nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ và được sự chỉ dạy của đức Phật […]

Chi tiết →
 

Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm

-QUÁN-THẾ-ÂM Đấng mẹ hiền trên tất cả mẹ hiền, trên tất cả thánh nhân được tôn xưng là mẹ hiền. -QUÁN-THẾ-ÂM Danh hiệu của tình thương bao la không bờ bến, bao la rộng khắp cõi hư không. -QUÁN-THẾ-ÂM gắn liền với tim óc của nhân loại, của muôn loài chúng sanh. Với QUÁN-THẾ-ÂM nơi […]

Chi tiết →
 

Bồ tát Quán Thế Âm

Quán Thế Âm nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian” là vị Bồ tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn nữ giới, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ tát được tôn […]

Chi tiết →